30 Ekim 2015 Cuma

Atatürkçülük Batıcılık mı? Türk Devrimi yüzünü Batıya mı çevirmişti? Atatürk, çağdaş uygarlıktan bahsederken gerçekten de Batıyı mı kastetmişti? Devrimin hedefi Batılı anlamda bir toplumsal yapı yaratmak mıydı? Atatürk’ün çağdaşlaşma projesinin Batılılaşmayla bir bağı var mıydı?
Ortadoğu coğrafyasının tekrar paylaşılması için başlayan sömürgeci saldırı beraberinde elbette Batı sömürgeciliğini bu coğrafyada yenilgiye uğratmış olan Atatürk’ü de tartışmanın odak noktası haline getirdi.
Ama bu tartışma, tartışma olmanın ötesinde Atatürkçülüğün içini boşaltmaya yönelik bir saldırı. Geçmişte Atatürk’e ve Türk Devrimi’ne karşı mücadele edenler, bugün de onun fikirlerine karşı birleşiyor. Hep bir ağızdan Atatürkçülüğü dejenere etmeye çalışıyorlar. Amaçları ise Atatürkçülüğün antiemperyalist ve Batı karşıtı kimliğini bulandırmak.
Aslında Atatürk’e cepheden karşı çıkmayı tercih edecek olan ama buna cesaret edemeyen çevreler bu sefer de onu olduğunun tam aksine, Batıcı bir kimliğe büründürme çabası içine giriyorlar.
Atatürkçülük ortaya çıktığında, emperyalizm Doğuya yönelik sömürgeci saldırısını başlatmıştı. Atatürkçülük bu saldırıya karşı antiemperyalist bir tepki olarak ortaya çıktı. Batının başlattığı saldırı ilk olarak Türk milleti ve Atatürk tarafından karşılanmıştı. Kendi ülkesini emperyalist işgalden kurtardığı gibi bütün ezilen milletlere ilham kaynağı olmuş, bütün Doğunun mazlum milletlerinin devrimci lideri haline gelmişti.
Atatürkçülüğü Batının yeni sömürgeci saldırısı karşısında zararsız bir ideoloji haline getirmeye çalışan Batıcı takımın en çok korktuğu şey tam da bu noktadır. O nedenle ısrarla Atatürk’ü de Batıcı gibi göstermeye çalışırlar.
Oysa Atatürk Anadolu’ya adım attığı gibi yaptığı ilk işlerden biri “Şarkın mazlum uluslarının uyanışını” selamlamak olmuştu. Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ni açış konuşmasının içeriği “Şarktaki” mücadelenin millete açıklanmasından ibaretti. Sonuçta Türklerin de bu yönde direneceği vurgulanmıştır.
Batıcıların Hesabı Atatürk’ü Halktan Koparmak
Atatürk Türk halkıyla tamamen bütünleşmiş bir devrimci. Emperyalistlerin hesaplarının başarılı olması için öncelikle yapmaları gereken, bu sağlam bağları zayıflatmak ve Atatürk’ü halktan koparmak. Onu klasik anlamda Batılı bir devlet adamı haline sokmak. Batıcıların son dönemde yürüttüğü planın tüm hesabı bunun üzerinedir: Atatürk’ün Batı karşıtı, antiemperyalist bir devrimci olduğunu unutturmak. Böylelikle Atatürk Batı yanlısı gösterilerek iş “Atatürk yaşasaydı AB üyeliğini desteklerdi” noktasına kadar vardırılmıştır. Batının sömürgeci saldırısına karşı kendisini var eden Atatürk de böylece Batılılaşma sürecinin bir parçası haline getirilerek Türkiye’nin paylaşılmasında ve parçalanmasında kulanılmak istenmektedir.
Atatürk’ü halktan koparmak için kullanılan en bildik argüman da O’nun “halka rağmen Batıcı bir devlet yapısı kurduğu”dur. Burada kanıtlanmak istenen Atatürk’ün Batılı bir kafaya ve eğitime sahip olduğu fakat Türklerin Batılılaşabilmeleri için zor kullanılması gerektiğidir.
Oysa Atatürk’ü az çok bilimsel çerçevede inceleyen herkes onun halka rağmen değil Batıya rağmen bir devlet kurduğunu ve bu devlete de “halk devleti” sıfatını layık gördüğünü bilir.
Ancak Batıcılar Batının sömürgeciliğini el çabukluğuyla gözlerden gizlemekte, Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefini de Batılılaşma olarak göstermektedirler.
Peki Atatürk’ün çağdaşlaşması Batıcılık mıydı?
Türkiye’de Çağdaşlaşmanın Yönü
Türkiye’de çağdaşlaşma mücadelesi iki farklı koldan yürümüştür. Biri, çağdaşlaşmayı Batılılaşma olarak algılayan Tanzimatçı ve Meşrutiyetçi akım, diğeri ise Batıya karşı kendi öz kimliğini yaratmaya ve onu çağın gerektirdiği yere getirmeye çalışan milliyetçi, halkçı ve devrimci akım. Bu iki akım arasındaki mücadele aynı zamanda Türkiye’de çağdaşlaşmanın da yönünü belirlemiştir.
Tanzimat’la gelen Batılılaşma, “çağdaşlaşma”nın yönünü Batıya çevirmişti. Bu süreç Türkiye’yi parçalanmaya kadar götürmüştü. Türkiye’yi yönetenler, Türklerin değil azınlıkların ve Batının çıkarlarını temsil eder hale gelmişlerdi.
Türk Devrimi bu sürece karşı gerçekleşti. Daha doğru bir ifadeyle, Türk Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla birlikte Batılılaşma sürecine son verilirken, çağdaşlaşma da emperyalizmin dayatmalarına karşı “özleşme” olarak ortaya çıktı. Bu sefer de çağdaşlaşma mazlum milletlerin yönüne döndü. Bu aslında Doğuya bir dönüştü ve bu yönelişte Türkiye Batıcılıkta olduğu gibi bir taklitçi değil bizzat önder bir millet oldu.
Şimdi soralım: Atatürk hangisini tercih etmiştir; Batının kuyruğuna takılmış bir yarı sömürge olmayı mı, Doğunun ulusal kurtuluş mücadelelerine önderlik etmiş bir çağdaş millet olmayı mı?!
Tanzimat’tan AB’ciliğe İlericilik Paradigması
Tanzimat’la başlayan süreç, hep ilericilik olarak algılandı. Dolayısıyla Tanzimat’ın aktörleri de ilericiliğin temsilcileri olarak değerlendirildi. Tanzimat’la birlikte Türkiye’de ortaya çıkan tüm akımlar ise, ilerici veya muhafazakar olsunlar arkalarında dayanacak tek bir gücü gördüler. Herhangi bir Batı ülkesi.
Bu sürecin sonu iyi biliniyor. Ve bu süreci ayrıntısıyla Mustafa Kemal Söylev’inde anlatmaktadır.
Ancak Türkiye’de güncel olarak propagandası yapılanın da bir Tanzimat-Meşrutiyet süreci olduğunu vurgulamak gerek. Atatürkçülüğü Batıcılık olarak göstermek isteyenler, ısrarla Atatürk’ün kendi görüşlerine değil Tanzimat’ın ilericilik paradigmasına dayanıyorlar.
Atatürk tek bir kere bile Türk milletine Batıcılık diye bir yol göstermemişken ve hatta Tanzimat’ın Batıcılık yolunu defalarca lanetlemişken şimdi ortaya çıkıp Atatürk Batıcıydı demek açık bir tarih çarpıtıcılığı oluyor.
Atatürk’ü bugün Batıcı göstermek isteyen çevrenin hepsi ise istisnasız Tanzimatçı ve Meşrutiyetçidir. Basit bir soru soralım onlara: Tanzimat’ın ve Meşrutiyet’in Türk tarihindeki yeri nedir ve neye hizmet etmiştir? Sonra cevaplarını Atatürk’ün tarihe bakışıyla karşılaştıralım.
En büyük şamarı her zaman bizzat Atatürk’ün kendisinden yiyeceklerdir. Atatürk kendisi hakkında yaratılan bu tartışmaya ne derdi peki? Bunun cevabı için de Atatürk Tanzimat’tan ve Meşrutiyet’ten arta kalanlara ne yapmıştır ona bir bakalım.
Atatürk’e Göre Batı ve Batılılaşma
Atatürk’e rağmen Tanzimatçılık sona ermiş değildir. Ne yazık ki bugün Atatürk adına Tanzimatçı fikirler savunulmaya başlanmıştır. Bunların önde gelenlerinden Hasan Cemal 7 Haziran tarihli Milliyet gazetesindeki köşesinde Atatürk’ün yolunu şöyle tarif ediyor; “Atatürk Cumhuriyet Devrimi’nin altına imzasını atarken, gözünü Avrupa’dan ayırmamış, Batıyı işaret edip çağdaş uygarlığı hedef göstermiştir... Türkiye ‘Batı değerleri’ni bunun için benimsemiş, tarihi yürüyüşüne böyle çıkmıştır.”
Hasan Cemal’e göre bugün Türkiye’nin önüne konan AB yolu, Atatürk’ün başlatmış olduğu tarihi yürüyüşün bir devamı niteliğini taşıyor. Ancak Hasan Cemal’in söylediklerine inanmak için tarihten bihaber olmak gerekir.
Hasan Cemal, Aydın Doğan’ın gazeteciliğine uygun bir ilkelilikle yalan söylüyor. Atatürk Türk halkına “işaret gösteren” defalarca konuşma yapmıştır. Hangisinde Batı vardır, Batı değerleri vardır?
Cumhuriyet Meclisi’nin herhangi bir oturumunda mı, Meclis’i açış nutuklarından birinde mi, CHP kurultaylarında mı, Büyük Söylev’inde mi, 10. Yıl Nutku’nda mı, İktisat Kongresi’nde mi, Türk Tarih ve Dil Kurumlarını açış nutuklarında mı, gençliğe seslenişlerinde mi, kendi yazdırdığı Tarih Kitabında mı nerede bu işaret? Biri bize de göstersin de, Atatürk Batıyı işaret etmişse biz de bilelim!
Ama somut olarak biz, AB sürecindeki adımların Sevr maddeleriyle paralellik gösterdiğini ortaya koyabiliyoruz.
Azınlıkların her türlü imtiyazı kazandığı ve hatta devlet kurma hakkının bile tanındığı, ekonominin tamamen IMF ve Dünya Bankası’nın denetimine girdiği AB süreci 1921 yılında Sevr olarak önümüze sürülmüştü.
Ancak Atatürk bu dayatmaları kabul etmedi. Kabul edenlere karşı da büyük bir mücadeleye girişti. Atatürk’e göre Batı, Türkiye’nin yok edilmesi üzerinde ortaklık yapmış ve çıkarını bu yönde birleştirmiş sömürgeci bir yapıydı. Batının gelişmesi Doğunun sömürülmesine ve geriletilmesine dayanıyordu. Atatürk’e göre; “Eğer kuvvetli bir Türkiye mevcut olsaydı, denebilir ki, İngiltere’nin bugünkü siyaseti mevcut olmayacaktı. Türkiye Viyana’dan sonra Peşte ve Belgrad’ta mağlup olmasaydı, Avusturya ve Macaristan siyaseti işitilmeyecekti... Efendiler, bir şeyin zararıyla, bir şeyin imhasıyla yükselen şeyler, bittabi o şeylerden zarar görmüş olanı alçaltır ve hakikaten Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye bilakis gerilemiş ve düşme vadisine yuvarlanadurmuştur. Türkiye’yi imhaya müteşebbis olanlar Türkiye’nin imhasında menfaatler ve hayat görenler münferit kalmaktan çıkmışlar, aralarındaki menfaatleri denkleştirerek birleşmişler ve ittifak etmişlerdir. Bunun neticesi olarak bir çok zekalar, hisler, fikirler Türkiye’nin imhası noktasında yoğunlaştırılmıştır. Bu yoğunlaşan şey, asırlar geçtikçe gelecek nesilleri adeta tahripkar bir anane şeklini almıştır ve bu ananenin Türkiye’nin hayat ve mevcudiyeti üzerinde devamlı tatbikatı neticesi olarak en nihayet Türkiye’yi ıslah etmek, Türkiye’yi medenileştirmek gibi bir takım görünüşteki vesilelerle, bahanelerle Türkiye’nin dahili hayatına, dahili idaresine girmişler ve nüfuz etmişlerdir.”
29 Ekim 1930 tarihinde, Ankara Türk Ocağı’nda düzenlenen baloda Amerikalı gazeteci Dorothy Ring, Hasan Cemal’in söylediklerine benzer şeyleri Atatürk’e söyler. Ring’e göre Türkiye Atatürk önderliğinde Amerikanlaşmaktadır. Gazeteci Türkiye’nin nasıl Amerikanlaşacağını merak etmektedir. Merakını gidermek için Atatürk’e sorar, ancak aldığı cevap oldukça serttir; “Türkiye bir maymun değildir ve hiçbir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir.”
Hasan Cemal isterse Dorothy’leşebilir ama Türkiye Batılılaşamaz! Hasan Cemal sadece bir örnektir. Türkiye’de belli bir kesim maymunluk etmek için kendilerine Batılı modeller seçmektedir. Türkiye’nin de aynı doğrultu da maymunlaşmasını istemektedir. Ama Atatürk gibi, Atatürkçüler de maymunlaşma karşıtıdırlar.
Atatürk İçin Çağdaş Uygarlık Batı Değildi
Atatürk çağdaşlaşmayı Batılılaşmak olarak görseydi, zaten Tanzimat ve Meşrutiyet’le Batı kampına dahil olan Türkiye’yi Batıya karşı savaşa sokar mıydı? Yoksa Atatürk “çağdaş” Batıya karşı savaşmadı mı?
Cevabı Atatürk’ten dinleyelim: “...Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için, mutlaka Avrupa’dan nasihat almak bütün işleri Avrupa’nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler ortaya çıktı. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir; tarihte böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar, zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır. İşte Türkiye de bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı yöneticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzyıl biraz daha çok gerilemiş, daha çok düşmüştür.”
Batı Liberal Atatürk Değil
Siyasi ve ekonomik yapı zaten 200 yıldır Batı yörüngesine girmişti. Bu 200 yıl hep anayasa mücadeleleriyle geçti. Parlamenter sistemin getirdiği çok parti de Batının bize o zamanlardan kalan mirasıydı. Atatürk ise bütün bu kalıpların dışında yepyeni bir model yarattı.
Türk Devrimi her anlamda Batı kampından, Batının yaratmaya çalıştığı sömürgeci yapıdan kopmak için girişilmiş bir savaşımdı. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da Batılı bir toplumsal ve siyasal yapı kurmaya çalışmadı. Batı 1838’den beri Türkiye’ye ekonomik anlamda kendi kalıbını dayatmaktaydı. Bu kalıp liberalizmdi ve Batının Türkiye’yi yağmalamasının önünü açan bir serbest ticaret rejimini beraberinde taşıyordu. Bu rejim çok kısa bir süre içinde Türkiye’nin tüm can damarlarını kesmiş ve Türkiye’yi bir yarı sömürge durumuna getinmişti.
Bugün Batıcı olduğu iddia edilen Atatürk ekonomik anlamda bu Avrupa modelinin tam aksine halkçı ve devletçi bir programı hayata geçirerek Batı “uygarlığı”nın temel taşlarından olan liberalizmi Türkiye’de saf dışı etmiştir. “Bizim yolumuz liberalizmden başka bir yoldur”. Herhalde Batıcılar Batının liberalizmden başka bir yolu olmadığını bilmektedirler!
Ancak Batıyla hesaplaşma sadece ekonomik alanla da sınırlı kalmamıştır. Batının bir diğer “dokunulmaz değeri” olan Batı tipi demokrasi ve parlamentarizm de Atatürk döneminde reddedilerek kuvvetler birliğine dayalı devrimci bir rejim kurulmuştur. Batılılaşmış Osmanlı’nın Meşrutiyet meclislerinin ve günümüzün parlamentosunun çok uzağında bir siyasal yapı oluşturulmuştur.
Kendi tarihine dayanan ve Türk halkına uygun halkçı, milliyetçi bir toplumsal yapı nın inşaası da ulus bilincinin güçlenmesini sağlamak amaçlı miliyetçi atılımlarla desteklenmiştir. Türk Dil Kurumu’nun ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasındaki temel neden de buydu. Atatürk yaptırdığı ve çoğu zaman bizzat katıldığı bu çalışmalarla bir diğer Batı tahakküm alanı olan Avrupa merkezli, ırkçı, sömürgeci tarih anlayışına karşı mücadele etmişti. Kültürel alanda da Batıya karşı esaslı bir kimlik mücadelesi verilmişti. Atatürk, kendi tarihine ve kültürüne dayanan yepyeni bir toplum yaratmayı hedefledi.
Türk Devrimi’nin programı olan 6 Ok tek tek ele alınacak olursa bu ilkelerin hiç birinin Batıdan esinlenerek alınmış ilkeler olmadığı görülecektir. Her biri emperyalizme karşı verilen mücadelenin kopmaz bir parçasıdır. Bunlardan birinin eksilmesi programı olduğu gibi başarısız kılar.
Mustafa Kemal’in ağzından Batı uygarlığının hedeflendiği yönünde tek bir kelime bile çıkmamıştır. Aksine Batı karşıtı bir mazlum millet dayanışmasının sonucunda emperyalizme ve kapitalizme karşı bilinç vardır.
Batıya karşı savaşmış ve bu savaşla var olmuş bir milletin yüzünü tekrar Batıya dönmesi elbette beklenemez. Atatürk de bu gerçekten yola çıkarak, Türkiye’nin yerinin Doğunun ezilen milletlerinin yanında olduğunu ve verdiği savaşın sadece kendi kurtuluşu için değil bütün ezilen milletlerin, bütün Doğunun emperyalizmden kurtuluş mücadelesi olduğunu belirtmektedir.
İşte Atatürkçülük, Batıdan bağımsız ve esas olarak Batıya karşı Doğu maneviyatından beslenen bir çağdaşlaşma ve “öze dönüş” projesidir. Kendi halkının değerlerini gözeten, kendi tarihine yaslanan ve yerini de kendisi gibi mazlum milletlerin yanında gören yeni bir uygarlık projesi.
Atatürk Yüzünü Doğuya Dönmüştür
Atatürkçülük emperyalist işgale karşı antiemperyalist bir direnme ideolojisidir. Bu ideolojinin beslendiği miras Doğunun yarattığı kültür ve maneviyattır. Atatürk gerilemenin nedenini de burada görür. Ona göre Türkler kendi tarihinden ve kültüründen koptukça Batıya yem olmaktadır: “Ne yazık ki, Türkiye ve Türk halkı ahlaken düşüyor! Ve bu durum incelenirse görülür ki, Türkiye Doğu maneviyatı ile başlayan ve Batı maneviyatıyla sona erdirilen bu yol üzerinde bulunuyordu. Batı ve Doğunun birleştiği yerde bulunduğumuz, Batıya yaklaştığımızı zannettiğimiz takdirde asıl mayamız olan Doğu maneviyatından tamamıyla soyutlanıyoruz. Efendiler hiç şüphesizdir ki, bugün bu memleketi bu milleti mahvolma ve yok olma çıkmazına itmekten başka bir sonuç beklenemez bundan.” Batıcıların propagandasına göre Avrupalılaşmayı hedefleyen Atatürk’ün Batı üzerine görüşleri işte böyledir.
Atatürk’ün mücadelesinin özü emperyalizme karşı milliyetçilik ve tam bağımsızlıktır. Atatürk bunu fikri düzeyde savunmakla kalmaz. Bütün hayatı emperyalizme karşı savaşmakla geçer. Bunun için de bütün mazlum milletlerin emperyalizme karşı birleşmesi gerektiğini savunur ve yönünü hep Doğuya dönmüştür. Doğunun Batıya karşı antiemperyalist mücadelesini savunur ve yüceltir.
Hatta Erzurum Kongresi’nde yaptığı durum değerlendirmesinde şöyle konuşur; “Dört aydan beri Mısır’da İstiklali Milli’nin temin ve istirdadı için pek kanlı vakayi ve ihtilalat devam ediyor... Hindistan’da istiklal için vasi mikyasta ihtilaller oluyor. Maksadı millilerine vusul için bankalar, Avrupa müessesatı, demiryolları bombalarla tahrip ediliyor.”
Atatürk, Doğunun onurlu mücadelesini coşkuyla karşılarken Batıyı da lanetliyor. Batının yaratmış olduğu “medeniyet”in temelinde aslında insanlık ve uygarlığa düşmanlık olduğunu söylüyor. Atatürk’e göre “Dünya iki zümreye ayrılmaktadır. Birisi Doğu; ki kendi mevcudiyetini, insanlığını, istiklalini müdriktir; bu bilinçle el ele vermiştir. Diğer bir zümre daha var ki, bunlar sırf kendi hırslarını tatmin için çalışmaktadır. Fakat bunların gayesi insaniyetin, beşeriyetin iyiliğine yönelik olmadığı gibi bilakis zulüm, baskı olduğu için onları lanetle yad etmekte kendimizi haklı görürüz.”
Atatürkçülük Üçüncü Dünyacılıktır
Atatürk, Türk devletinin Asyalı bir devlet olduğunu söyler ve yerini Asya’nın mazlum milletlerinin yanında belirler. Atatürk bu birlikteliği emperyalistler açısından büyük bir tehlike olarak değerlendirmektedir. Çünkü Batı, Asya’nın mazlum milletlerine karşı birleşmiş ve bu coğrafyayı paylaşmaya karar vermiştir. Bu plana karşı birleşmiş bir Asya, Batı için büyük bir tehlikedir.
3 Şubat 1920 tarihli Hakmiyeti Milliye’de Atatürk bu “tehlikeyi” şöyle ifade eder; “Asya tehlikesi, büyük bir kıtada oturan ve çoğunluğu Müslümanlardan oluşan kavimlerin Avrupa boyunduruğundan kurtarılması tehlikesidir. Asya tehlikesi vardır. Fakat bu tehlike milyonlarca insanın hürriyet ve istiklaline, uygarlaşma kabiliyetinin gelişme ve ilerlemesine doğru yürümek istemesinden doğuyor. Bunu tehlike sayanların insaniyetle ilişki dereceleri düşünülmeye muhtaçtır.”
Atatürk’ün “Asya tehlikesi” dediği şey, aslında bugün kendisini Üçüncü Dünyacılık olarak nitelendiren mazlum milletlerin milliyetçi dayanışmasıdır. Filistin’de, Irak’ta verilen antiemperyalist mücadelelerin ve onların milliyetçi liderlerinin emperyalizm tarafından terörist ilan edilmelerinin nedeni de budur. Aynı saldırılar Kıbrıs’ta AB’ye ve Yunanistan’a direnen Denktaş’a da yapılmaktadır. Üçüncü Dünyacılığa karşı yürütülen karalama kampanyalarının altında yatan medeniyetin kazanması değil “Asya tehlikesi”nin dindirilmesidir. Asya geri kalmakla karalanır. Asya’nın güçlenmesi demek bütün dünyanın gericiliğe teslim olması demektir.
Ancak Atatürk hiç de öyle düşünmemiştir. Atatürk’e göre Asya’nın uyanışı ve mücadelesi bütün dünyanın da kurtuluşunun habercisidir. Ona göre; “Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve yok edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal hale mazhar olacaktır.”
Görüldüğü gibi, Atatürk Üçüncü Dünya milliyetçiliğini aynı zamanda Batının da kurtuluşu olarak görmektedir. Batının yaratmış olduğu sömürü kültürü üzerine dayanan “medeniyet” ancak Doğunun mücadelesiyle yok olacak ve insanlık kendisine yakışan bir toplumsal hayata kavuşacaktır.
Emperyalizme Karşı Doğunun Silahı: Milliyetçilik
Sömürgeleştirme saldırısına karşı direnmenin tek koşulu bir millet yaratmaktır. Saldırıya uğrayan ve bölüşülen bir coğrafyanın emperyalizme karşı direnebilmesi ortak bir dil, kültür ve amaç birliği yaratmakla mümkündür. Bu da emperyalizmin yarattığı bütün birikimi reddetmeyi ve kendi tarihine ve kendi köklerine dönmeyi gerektirir. Yok edilmeye çalışılan bir ulus, emperyalizme karşı milliyetçi bir kimlikle var olabilecektir.
Atatürkçülüğü dejenere etmeye çalışanlar onun milliyetçilik anlayışını da aynı şekilde tahrip etmeye kalkıyorlar. Milliyetçiliğin, Batıda olduğu gibi bir ulus ve burjuva bir toplum yaratmayı hedeflediğini söyleyerek onun antiemperyalist ve antikapitalist yönünü unutturmaya çalışıyorlar. Oysa ki Batıda milliyetçilik burjuvazinin pazarını genişletmek ve kontrol altına almak için uydurduğu bir kavramdı. Yarattığı toplumsal ve ekonomik yapı bireyden ve pazardan oluşmaktaydı. Oysa, Atatürk milliyetçiliğinin amacı, Batının temelinde var olan emperyalist ve kapitalist karaktere karşı bireyi değil milleti, pazarı değil toplum çıkarlarını gözeten bir anlayıştı.
Atatürkçülüğe Batıcı Saldırı
Bütün bu gerçeğe rağmen neden Atatürkçülük ısrarla Batıcı bir akım gibi gösterilmeye çalışılıyor? Atatürkçülüğün Batıcılık olarak algılanmasının kime ne gibi bir faydası olabilir?
Emperyalizm sömürgeleştirmek için girdiği ülkeye kendine bağlı uydu yapıyı hakim kılabilmek için onun siyasi ve kültürel üstyapısını da kurmaya ihtiyaç duyuyor. Bunu yapmak için de komprador aydınlarını ve yöneticilerini yaratıyor. Böylece toplum ekonomik açıdan teslim alınırken bir yandan da kendisine yabancı bir kültür ve siyaset mekanizmasının saldırısına uğruyor. Ortaya kendi tarihinden ve kültüründen habersiz ama Batılı da olamayan bir toplum çıkıyor. Atatürkçülüğün önemi de tam da bu noktada ortaya çıkıyor.
Günümüzde Atatürkçülüğü Batıcılık olarak yansıtmaya çalışanlara bir bakalım: AB’yi savunan büyük sermaye çevreleri, geçmişten bu yana Atatürk düşmanlığı yapan gericiler, Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’nin girdiği Batı yörüngesinin imtiyazlı hale getirdiği yöneticiler, her fırsatta bölücülüğü savunan, Batının kucağına oturmuş komprador aydınlar...
Bu ittifak aslında kulaklarımıza hiç yabancı gelmiyor. 1838’le başlayan Batıya teslimiyet sürecinin mimarları da aynıları değil mi? Geçmişte serbest ticaret anlaşmalarıyla imtiyazlı hale gelen Batılı ve Batı işbirlikçisi sermaye çevrelerinin günümüzdeki uzantısı TÜSİAD, geçmişin Meşrutiyetçi ve mandacı Damat Feritleri ve Enverleri bugün dönem dönem ülkenin başına geçen Tayyipleri ve Dervişleri, geçmişte Atatürk’ü hain ilan eden Ali Kemal gibi Batı hayranları bugün Ertuğrul Özkök gibi patron bekçileri ve vatan satıcıları olarak karşımıza çıkıyorlar. Peki bunları bir araya getiren ne? Batının tekrar önümüze koyduğu yeni Tanzimat ve Meşrutiyet ve en sonunda da geçmişte heveslendikleri ama kursaklarında kalan Sevr.
Batı Değişti mi ki Atatürkçülük Değişsin?
Geçmişte Türkiye’yi Batılılaştırmaya çalışan Tanzimatçılar bugün de ortaya çıktılar. Arkalarında yine aynı Batı var. Aynı sömürgeci emellerine ulaşmak için aynı yöntemleri kullanıyor. Geçmişte Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve paylaşmak için gelen Batı, günümüzde de aynı amaçlarla saldırıyor. Kısacası Batı aynı Batı. Batının sömürgeci karakteri hiç değişmedi.
O halde Atatürkçülük neden değişsin? Geçmişte sömürgeleşmeye karşı antiemperyalist ve milliyetçi bir mücadelenin ideolojisi olan Atatürkçülük bugün de öyle.

Batı yolu Türkiye’de siyasal süreç yavaş yavaş yerine oturuyor. AB ve ABD ile ilişkiler ülkedeki tüm siyasal saflaşmaları ister istemez daha da keskinleştiriyor. Uluslararası güç mücadelelerinin uzantısı olarak da değerlendirebileceğimiz iç cepheleşmeler de hızla kurumsallaşıyor.
Türkiye’nin 50 yıllık Küçük Amerika olma süreci, NATO üyeliği ve AB adaylığı, ülkemizi iki başlı tek bir yöne soktu: Batıcılık. Ülkemizde belki de son birkaç yıla kadar tek başlı giden Batıcılık, artık yavaş yavaş iki başlılığa doğru evriliyor.
Türkiye’de Batıcılık akımının geçmişi ise çok daha eski. Daha 1839 Tanzimat Fermanı ile başlatacağımız süreç, ancak 1919 Hareketi ile tam bir kesintiye uğramıştı. Hatta onu bile tam bir kesinti olarak değerlendiremeyiz, çünkü Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi’nin pek çok öncüsü de Batıcıydı.
Batıcılık akımı kesin darbeyi, Bağımsızlık Savaşı sürecinde yedi. Türk milletinin kendi azim ve kararlılığına güvenen ve yalnızca ona dayanan Mustafa Kemal Yolu, cephede yedi düveli yenerken, içerde de Batıcı yol önerilerini yıktı.
Savaş, çıplak gerçekti; Batı bizim düşmanımızdı. Elde silah cephede savaşan askere, aslında bizim de Batılı olduğumuz, Avrupa aliesine katılmamız gerektiği propagandası yapmak oldukça komik olurdu. Savaş gerçeği, dostu düşmanı açığa çıkarmıştı.
Atatürk, Türkiye’nin yerinin Batı ailesi olmadığını sadece savaşarak öğrenmemişti. O, Türkiye’nin esaretini, Tanzimat’la başlayan bir sürece bağlıyordu. O’na göre Türkiye, Batılı devletlerin ekonomik esiri durumuna düşürülmüştü. Esir düşen Türkiye, Batılı devletlerin her istediğini yapmak zorunda kalıyordu.
Bu bağımlılık denklemini çözen Mustafa Kemal, Türkiye için yol önerirken, tek bir ana ilke belirledi: Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık derken de ısrarla açıkladı; siyasi, ekonomik, kültürel vs her alanda tam bağımszılık.
Atatürk’ün Cumhuriyet sonrası tüm ilke ve devrimleri ancak bu temel ilke çerçevesinde doğru anlaşılabilir. Kimi aymazların bugün göstermeye çalıştığının aksine, Atatürk, Türkiye’yi medeni Avrupa’ya sokmak için devrim yapmadı. Atatürk Devrimleri, şapka devriminden, harf devrimine, saltanatın kaldırılmasından tekkelerin kapatılmasına, ölçü sistemlerinin değiştirilmesinden yeni takvime, Türkiye’yi Batılılaştırmanın değil, bağımsızlaştırmanın yoluydu.
Tam bağımsızlık yolu
Tam bağımsız Türkiye, ancak iç ve dış engeller yıkıldıktan sonra uyakta durabilirdi. Ülkeyi Batılı güçlerin esaretine iten iç gericilik bu nedenle tasfiye edildi. Yani bugün kimilerinin açıklamasının tam tersine, iç gericilikle mücadelenin nedeni, ülkeyi Batılılaştırmak değil, Batı esaretinden kurtarmaktı.
Bunun sağlamasını yapmak çok kolaydır. Atatürk, Türkiye’ye çağdaşlaşmayı önermiştir. Çağdaşlaşmak derken gösterdiği yol bilimin öncülüğünde ilerlemektir. Yaptıklarına baktığımızda bunu daha net görebiliriz. Atatürk’ün bilim yolu, ülkeyi kendi ayakları üzerinde durur hale getirme yoludur.
Bu uygulamaların başında bulunduğu 15 yıllık süreç bütünüyle değerlendirildiğinde, Atatürk’ün siyasal alanda, Batılı ülkelerle hiçbir ittifak, birliktelik vs oluşum içine girmediğini görürüz. Oysa ki Türkiye’yi Avrupa ailesine sokmak isteyen biri için bu yol o zaman, bugünkünden çok daha fazla açıktı.
Bu bakımdan Atatürk’ün 15 yıllık iktidarı, Türkiye’nin Batı tercihini kullanmadığını gösterir. Bugün Türkiye’ye Batı tercihini, Atatürkçülük adına önerenlerin, bu dönemi bir yere oturtmaları gerekir.
Atatürk’ün ekonomik uygulamalarına baktığımızda da, bugün Batı yolunun temeli gibi gösterilen liberal yoldan oldukça farklı olduğu görülür. Atatürk liberal değil devletçidir. Bu amaçla da Batı ile ilişkilerde kapütülasyonları kaldırmış, borçlanma ile kalkınma yolunu reddetmiş, Batılı sermayeyi kovmuş, ekonomiyi devletçi yola sevketmiştir. Bugün Atatürk’ün arkasına sığınarak AB’cilik yapanların bu dönemi de açıklamaları çok zor.
İdeolojik plana baktığımızda da Atatürk Batıcı bir ideloji ve kültür yaşamı değil, öze dönüş sürecini başlatmıştır. Kimi aşırılıkları olsa bile, Güneş Dil Teorisi’nden Türk Tarih Tezi’ne, Atatürk dönemi fikir yaşamı, Batıya dönük değil Türk’e dönüktür. Kendini Batılı gibi gören bir Atatürk, Batı kültürüne eğilirdi ama o kendini herşeyden önce bir Türk olarak görüyordu.
Dolayısıyla tam bağımsızlığın üç cephesinde de Atatürk tercihini yapmıştı, Batı yoluna karşıydı, Türkiye’yi o yola bilerek sokmadı.
Çağdaşlık yolu
Bugün Atatürk Türkiye’yi çağdaşlaştırdığı için Avrupa’ya yaklaştırdı diyenler, Avrupa gazetelerinde o dönem yazılan Atatürk yazılarını dikkatle okusunlar: Atatürk, o dönemin eşkıyasıdır. Batı medeniyetini tehdit eden Türklerin yeni Attilâsıdır.
Atatürkçülerimiz, Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü yanlış bir bakış açısı ile değerlendirdikleri için, AB’cilerin ve ABD’cilerin tuzağına kolayca düşüvermektedir.
Laiklikten yana olmak, çağdaş olmak, gericiliğe karşı olmak için Avrupalı olmak gerekmez. Mesela Türk tarihinde kurulan İslam öncesi tüm devletler ve imparatorluklar, dinsel devlet değildi, kadın erkek eşitliğine dayanıyordu. Dolayısıyla çağdaşlık Türk’ün tarihidir.
Hatta İslam’la tanıştıktan sonra bile Türkler, İslam’a çağdaş bir yorum getirmişlerdir. Arap vahabiliğinin sapkın İslam’ı ile Türkler’in barışçı İslam’ı bambaşka şeylerdir. O nedenle Anadolu topraklarında yetişen İslam alimleri, yobazlığın değil çağdaşlığın temsilcisidirler.
Bugün medeniyete en uzak akım, Avrupacılıktır. Çünkü Avrupa, kendi içinde Şeriatçı, ırkçı bir oluşumdur. Avrupa’nın kültürel referansı Hırıstiyan taassubu ve ırkçı şartlanmadır. Onların İslam ve Türk düşmanlığı bu nedenledir. Müslüman Türkler ise, her iki referansın da tepkisi ile karşılaştığı için Batılı için en kabul edilemez şeydir.
Bugün çağdaşlık için Avrupa yoluna bu nedenle karşı çıkılmalıdır. Çağdaşlık, insani değerlerin tesisidir. Bu, her toplum için kendi iç yapısına uygun bir şekilde tesis edilir. Türkler çağdaş uygarlığı kendi referansları içinde kuracaklardır. Bu referanslar ise, Atatürk’ün gösterdiği ilkelerdir.
Atatürk’ün yolundan gidecekler ve Atatürk yolunu önerecekler, bu nedenle ne dediklerine ve ne yaptıklarına dikkatle baksınlar.
Sağlamasını yapmak için basit bir örnek verelim. Bugün Avrupalılar Tayyip’i Atatürk’le bir tutuyorlar. Onlar Tayyip’in Türkiye’yi tıpkı Atatürk gibi Avrupalılaştırdığını söylüyorlar.
Eğer Atatürkçülerimiz Tayyip’in Atatürkçü olduğuna, Atatürk’ün yolundan gittiğine inanıyorlarsa, sorun yok, Tayyip’in peşinden Atatürkçülük yapabilirler. Yok Tayyip Atatürkçü değil diyorlarsa, Atatürkçülüğün ne olduğunu bir kere daha sormanın tam vaktidir...

 Başta liberaller olmak üzere pek çok kişinin Batılılaşma kavramı ve Türk modernleşmesiyle ilgili yorumları, açıkça kavramları birbirine katıp karıştırıyor. Birbirinden ayrı olguları ayırmadan, gerektiği gibi sınıflandırmadan veya bazı olguları yok sayarak konuşuyorlar.
         Modernleşme, var olan dünya şartlarında en ileri, gelişmiş, uygar olan sistemleri kendi toplumunun kültürel ve tarihî yapısına göre kendi ülkene uyarlayarak uygulamaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlık için yararlı bir fikir, bir sistem, bir düzen ortaya çıkmışsa, bunu alıp kendi toplumuna getirmen çağa ayak uydurmak ve Gâzi'nin sözündeki gibi "muasır medeniyet seviyesi"nin üstüne çıkmaktır. Buna çağdaşlaşma denir. Rönesans'ı, Sanayî Devrimini gerçekleştirmiş, kısmen parlamenter rejimlere geçmiş, bilimi dinî baskılardan kurtarmış Batı, bu anlamda o günün çağdaş dünyası olduğu için de bu modernleşme hareketine kimilerince Batılılaşma dendi. Tarihî olarak ilerleme, gelişme, demokratikleşme hareketleri, tarihin çeşitli dönemlerindeki "ileri" uygarlıklar değişiklik gösterebileceğinden dolayı "modernleşme" ya da "çağdaşlaşma" diye adlandırılmalıdır.
         Batıcılık ise, siyasî, askerî, kültürel, ekonomik olarak Batı'ya bağlanma, Batı'nın emirleriyle hareket etme, Batı ülkelerinin çizdiği plânlarda Batı'nın verdiği görevleri yerine getirme olarak açıklanabilecek bir siyaset yöntemidir. Batıcı olmak için çağdaş ("Batılı") olmaya gerek yoktur. 1979'da Afganistan'da Sovyetler'e karşı savaşan Taliban teröristleri Batı Aydınlanması'ndan zerre kadar nasîbini almamış kişilerdi ama doğrudan doğruya ABD'nin emirleriyle hareket ediyorlardı. Dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski bizzat Taliban teröristleriyle buluşmuş, onlara "Allah sizin yanınızda" diye cesaret vermişti. Şimdi Taliban hareketini Batılı, modern bir hareket olarak mı sayacağız? Suudi Arabistan'daki rejim monarşidir. İfade özgürlüğü, cinsiyet eşitliği, demokrasi, insan hakları yerin altında Arap petrollerinden daha aşağılara gömülmüş şeylerdir. Ama Suudi Arabistan bölgede Batı'nın en eski ve sâdık müttefiklerinden biridir. Demek ki Batı'yla yakın ilişkiler kurmak (ve Batı dünyası ilişkilerini sömürü üzerine kurduğuna göre dolayısıyla Batı'nın uşağı olmak) modernleşme, "Batılılaşma" anlamına gelmiyor.
         Öte yandan, Mısır'ın efsanevî lideri Cemal Nasır ülkedeki krallığa son vererek cumhuriyeti getirdi. Bununla birlikte, Süveyş Kanalı'nı millîleştirdi, İngiliz vesayetini sonlandırdı. Bundan dolayı İngilizler Mısır'a saldırdı. Nasır basbayağı Batı karşıtı, Arap milliyetçisi bir lider. Ama krallığı yıkarak cumhuriyeti getirdi. Şimdi Nasır'a modernleşmeci, ilerici değil de gerici, "Batılılaşma" karşıtı mı diyeceğiz? Demek ki Batı'nın siyasî ve ekonomik saldırılarına karşı koymak, Batı'yla kötü ilişkiler içinde bulunmak da modernleşmeye karşı olmak, uygarlığa karşı olmak anlamına gelmiyor.
         Ama liberaller başta, sonra dinciler, sosyal demokratlar, hattâ bazı Atatürkçüler bunları böyle görmüyor. "Yüzünü ...ya dönmek" gibi aşırı yüzeysel bir kavram bulmuşlar, niteliği net bir şekilde belirli olmayan bu kavram ile "Atatürk zamanında Türkiye yüzünü Batı'ya dönmüştü" diyorlar. Ne demektir yüzünü Batı'ya dönmek? Batı'nın birkaç yüzyıl önce yaptığı gibi akıl ve bilimin egemen olduğu laik bir toplum düzeni kurmak, demokrasiye geçiş yapmak mı yoksa Batı'nın plân ve emirlerine uyan bir politika uygulamak mı? Batıcılık ile modernleşme, çağdaşlaşma, diğer adlandırılmasıyla "Batılılaşma" arasında bir fark yok mu?
         Atatürkçü ve ulusalcı diye bilinen Yılmaz Özdil AKP'yi eleştirirken "Türkiye eskiden yüzünü Batı'ya dönmüş pırıl pırıl bir ülkeydi, şimdi Orta Doğu bataklığına saplandık." diyor. Çeşitli dinci kalemler Cumhuriyet'in kuruluş dönemi için "Batıcı, Hıristiyan Batı kültürünün egemen kılındığı dönem, İngiliz baskısıyla hilafet kaldırıldı." vs. diyor. Hâlbuki ikisi karşıt görüşlerde diye biliniyor, ama burada birleşiyorlar! Dinciler çok basit bir demagoji ile "Batı'da olduğu gibi laikliği, kadın-erkek eşitliğini, cumhuriyeti getirdiğine göre o bir Batıcı" diyor. Atatürk'ü anlayamamış Atatürkçüler ise "Atatürk Batı'daki gibi bir sistem getirmeye çalıştı, yani Batıcıydı" demeye getiriyorlar. CFR üyesi Samuel Huntington'ın Soğuk Savaş sonrası "dünya düzeninin yeniden kurulması" için yazdığı ünlü Uygarlıklar Çatışması'nda da Atatürk "Batı'ya yönelen bir lider" olarak resmediliyor. AKP'nin Yeni-Osmanlıcı dış politikasının sözcüleri de "100 yıllık parantezi kapatıp İslâm dünyasıyla bütünleşiyoruz" şeklinde yani "Cumhuriyet'le birlikte Doğu'nun değil Batı'nın çıkarlarına ve stratejilerine bağlı bir politika uygulandı" anlamını veren ifadelerde bulunmuştu. (Hâlbuki tam tersine, Osmanlı'nın son 100 yılı, İngiliz emperyalizmi ile Alman emperyalizmi arasında sıkışan, Batı uyduluğu şeklinde geçen bir hikâye idi ve AKP'nin Yeni-Osmanlıcılık rüzgârını da estiren ABD idi ya neyse.)
        Atatürk Batı'nın yaşadığı Aydınlanmayı iyi okumuş bir devlet adamıydı. Sultan'a karşı mücadele etmek için halk temsilcilerinden oluşan bir meclis toplama düşüncesi, Fransız Devrimi'nden alınmış başarılı bir örnekti. Bir Anayasa Hukuku kitabında geçen Montesqiueu'nun cumhuriyetle ilgili düşüncelerinin altını çizmiş "Cumhuriyet fazilettir." sözüne buradan ilham almıştı. Şimdi nasıl yapacağız? Atatürk'e Batıcı mı diyeceğiz? 3,5 yıl süren Bağımsızlık Savaşı'nı bir yana koysak bile, 15 yıllık döneminde neden o "Batıcılık" kendini göstermemiştir peki? Yerli üretime dayalı bir ekonomi ile kendi ayakları üzerine durmaya çalışan bir ülke yaratma politikası Batıcılıkla uyuşur mu? Kapitülasyonların geri gelmemesi için Lozan'da mücadele veren de, tütün rejisi ve Duyun-u Umumiye gibi sömürgevari uygulamaları ortadan kaldıran da bu Cumhuriyet'tir. Şeyh Sait isyanında, Dersim isyanında, Musul ve Hatay meselelerinde Türkiye ile Batı devletleri bir uyuşma değil, çatışma içindedir.
         Velhâsıl, Kemâlist Devrim modernleşmecidir ama Batıcı değildir. Modernleşmek için, daha uygar bir anlayışı ve sistemi egemen kılmak için Batı'yla "müttefik" olmak, ondan emir almak zorunlu değildir. Böyle bir zorunluluk varmış gibi, modernleşme ile Batıcılık aynı şeymiş gibi yazıp çizmek mantığa aykırı bir tutum. Modernleşmek ve Batıcılık birbirine karıştırılmamalı.

10 Ekim 2015 Cumartesi

1937 yılında Akdeniz’de bazı ticaret gemileri kimliği belirsiz denizaltılarca torpillenerek batırılmaktaydı ve ayrıca deniz ulaşım güvenliği de tehlikeye girmişti. Bu duruma karşı alınacak önlemleri görüşüp kararlaştırmak üzere İsviçre’nin Nyon kentinde 10 Eylül 1937’de uluslararası bir Akdeniz Güvenliği Konferansı toplanmış Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve Mısır devletleri murahhasları uzun müzakerelerden sonra, anlaşmaya varmak suretiyle Akdeniz sulh cephesi teşkil edeceğine kanaat getirilen bir pakt imzalamışlardı.

     Fakat, murahhasımız olan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras’ın Hükümet Reisi Başvekil İsmet Paşa dan aldığı talimat ve direktiflerle imzalamış olduğu bu pakt, tasdik edilmek üzere Atatürkün önüne geldi.[1]
     Atatürk anlaşma metninin memleket menfaatlerine uymayan bir durum arz ettiğini görerek, İsmet Paşa’yı ikaz etti. Atatürk’ün, memleket menfaatlerine aykırı olduğunu ileri sürdüğü nokta:
“Paktı imzalamış olan büyük devletlerin lüzum gördükleri takdirde, bizi silah kuvvetiyle müdahaleye sevk edebilme ve böylece durup dururken başımıza bir iş açma hakkını onlara bahşeder
gibi bir anlam ifade eden kayıttı.

Anlaşmanın bu manayı ifade eden müphem noktasını İsmet Paşa bu şekilde tefsir etmediği fikrinde ısrar ettiği halde, Atatürk “Bunun ancak bu manayı ifade edebileceğini ve bize tarafsızlığımızı ihlal edecek ve boşu boşuna kan döktürecek bir mecburiyet yükleyeceğini ve binaenaleyh, memleket menfaatleri lehine olmadığını” ileri sürüyordu.

     Bu anlaşmazlığı giderebilmek maksadıyla, keyfiyet tekrar Nyon’da bulunan Hariciye Vekilimizden sorulunca, alınan cevap; 
Paktın da bu şekilde İsmet Paşanın direktifine uyularak alelacele imzalanmış bitmiş olduğu” şeklindeydi. 

     Tam bağımsız ve bağlantısız bir politika izlenmesi taraftarı olan Atatürk, Tevfik Rüştü Aras ile direkt münasebete geçerek muhtelif yazışmalar yaptı. Batıyla yanlış bir ilişki tesis edildiği endişesiyle 18 Eylül 1937 tarihinde T.B.M.M. de sert bir konuşma yapmak üzere Ankara’ya hareket etti. İlginç bir durumda meclisin toplantı saatinden 18 saat önce kendisine bildirilmesiydi!!!

     Atatürk Meclise geldiğinde 2 saat evvel Meclisin toplandığını ve gerekli kararlar alınarak meclisin dağıldığını görmüş ve öfkeye kapılmıştı.

     Tekrar Orman Çifliğine dönüp orada bir kahve içtikten sonra, İstasyona gelen Atatürk’ü uğurlamak üzere gelen Milletvekilleri, Bakanlar, meraklılar tren garını hıncahınç doldurmuşlardı. Trenin hareketine çok az zaman vardı. Atatürk, İsmet Paşa’yı elinden tutarak: 

“Paşam, siz de benimle geliniz. Nasıl olsa Dil Kurultayında bulunacaksınız!.” Dedi.

İsmet Paşa duraksadı:
“Yarın gelecektim,bir takım işlerim var Paşam.” Dedi.

Atatürk
“Bugünün işini yarına bırakma demişler. Sizinle görüşeceklerim de var” 

diyerek İsmet Paşa’yı kolundan tutmuş ve kendisiyle birlikte trene bindirmişti. Tren hareket etti. Atatürk yemek vagonuna uğramadan doğru kompartımanına yürüdü. İsmet Paşa ile birlikte içeri girdikten sonra kapıyı örttü. Bu konuyu yakından izleyenler, bazı duyuntulara göre, bazı şeyler söylemiş ve yazmışlardır. Fakat hiç birine, “kesin” gözü ile bakmak mümkün değildir. Bilinen bir şey varsa o da, Atatürk’ün İsmet Paşa’ya 
“Görev arkadaşlığımız bitmiştir. Ama dostluğumuz devam edecek”

dedi. İnönü, iki eliyle yüzün kapadı. Atatürk: 
- “Dinlenmelisiniz” 
dedi.Sonra, Umumi Katibi Soyak’ı çağırdı:

“İsmet Paşa biraz yorgun. İki ay dinlenecek ve yerine bir vekil bırakacaktır.

Atatürk İnönü’ye dönerek: 
-Yerinize kimi münasip görürsünüz?. 

diye sordu.

      Ertesi sabah tren Haydarpaşa garına girdiği zaman, Atatürk’ün manevi kızı Afet Hanım da karşılayıcılar arasında idi. Atatürk’ün elini öptükten sonra İsmet Paşa’ya döndü:  

“Sarayda odanızı hazırlattım, Paşam..”dedi.

Fakat İsmet Paşa, bu söze bir karşılık vermeden Atatürk konuştu:

- “Paşa evinde istirahat edecektir.”[2]

      Atatürk Tam Bağımsızlığımıza ufak bir gölge dahi düşmesine tahammül göstermeyerek 20 yıllık silah ve çalışma arkadaşı Başvekil İsmet İnönü’yü yönetim dışı bırakmaktan bir an bile tereddüt etmemiştir. İşte Milliyetçilik- Ulusçuluk budur…

17 Ağustos 2015 Pazartesi

Siyasî Kürtçülerin yıllardır tekrarladıkları bir yığın saçma iddialar sebebiyle, bugünkü Kürt gençleri de artık ciddi ciddi Misak-ı Milli sınırları içinde kalan toprakların, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tarihen kendilerine ait olduğuna, fakat Türklerin sonradan gelip buraları işgal ettiklerine inanmakta ve eskiden zımnen gönderme yaptıkları hususu bugün açıkça söylemekte ve “topraklarımızı boşaltın” demektedirler. Daha da vahimi kaçak elektrik ve su kullanırken, vergi ödemezken kendilerini haklı görmektedirler.
Siyasî Kürtçülerin bir diğer iddiaları da, Malazgirt’te 10 bin Kürt Sultan Alpaslan’ın safında savaşmasalardı, bizim Anadolu’ya giremeyeceğimiz şeklindedir ve “Bizler size Anadolu’nun kapılarını açıp verdik!” demektedirler. Bu saçma iddia üzerinde başka bir yazımızda duracağız.
Siyasi Kürtçülerin ve yeni yetme Kürt gençlerinin ne söyledikleri, neye inandıkları bizi fazla ilgilendirmiyor, ama bu satırların yazılmasından güdülen asıl amaç, bu saçma iddialara inanan bizim tarih cahili halkımızı ve entelektüel kesimi uyarmaktır.
Kürt adı ilk defa VII. Yüzyıl ortalarında Hz. Ömer’in İran üzerine düzenlediği sefer zamanında tarih kitaplarında, örneğin Taberî’de, - geçmeye başlamıştır ve ondan öncesinde hiçbir kaynakta Kürt adına rastlanmamıştır. Taberî’de geçen Kürt kelimesinin de bir etnisiteyi ifade ettiği kesin değil. Çünkü McDowall, Kurtii kelimesinin Partlar ve Selevkuslarda “paralı okçulara” verilen bir isim olduğunu, etnik anlam içermediğini belirtmektedir.1 Belki de aynı kurtii kelimesi Sasanîler döneminde de bu şekilde kullanılmaya devam etmiş ve muhtemelen Taberî, abartı ve saçma efsanelerle doldurduğu eserinde bu ayrımı fark etmediği için kelimeyi Kürt şeklinde vermiştir. Eğer Taberî’nin kullandığı “Kürt” kelimesi kürtii’nin “d”li şekli değilse, o zaman Mesudî’nin Murûc ez-Zeheb adlı eserinde Kürtlerin aslının Arap olduğu, sonradan dillerini Farsçayla değiştirdikleri2 iddiası doğruluk kazanmaktadır. Yani “Kürt” adı doğrudan Kürt b. Mard b. Sasaa’nın adından gelmektedir ve Mesudî’nin Hz. Süleyman’ın ağzından “ukrudûhum ‘ale’l-cibâl” (onları dağlara sürün!) dedirterek kelimenin “kerede” kökünden geldiği3 ve dolayısıyla “sürgün” anlamı ifade ettiği şeklindeki kaydı da asla gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü yukarıda verdiğimiz cümle Arapçadır, hâlbuki Hz. Süleyman İbranice konuşurdu. Nitekim Şerefhan daha sonra “Kürt” kelimesinin bu anlamını beğenmemiş, “gurg” (kurt/ Gurgân da oradan gelir) kelimesini “Kürt”le karıştırarak kelimeye “cesur, güçlü” anlamı4 yüklemiştir ki, saçmalıktan başka bir şey değildir. Kürt kelimesinin anlamını bugün bizzat Kürtlerin kendileri de bilmemektedir. Yalnızca İbni Tagrıberdî’nin “en-Nücumu’z-Zahire” adlı eserinde Kürt’ün “kıllı” anlamında olduğu belirtilmektedir;5 ancak bunun da mahalli bir deyiş mi, yoksa genel bir anlam mı olduğu belli değil.
Kürt kelimesi “sürgün”, “kıllı” veya “paralı okçu” anlamında olsun veya olmasın, neticede VII. yüzyıldan itibaren değilse bile, daha sonraki yıllarda etnik bir tanımlama olarak kullanılmaya başlamıştır, ama bugünü Misak-ı Milli sınırları içinde değil, İran’da, Ahvaz’da ve Irak’ta.
Bir etnik topluluğun belli bir toprağı atayurdu veya ezeli yurt olarak takdim edebilmesi için, kendilerine veya atalarına ve hatta uzak atalarına ait bir takım izler göstermesi beklenir. Nitekim Kürt akl-ı evvellerinden M. İzady, bu durumdan yakınarak “.. en küçük halkların bile dünya müzelerinde sanat eserleri sergilenirken, Kürtlere ait hiçbir eserin, bir halı veya kilimin, hatta kırık bir ok ucunun bile yer almamasından” şikayet etmekteydi.6 Zavallı İzady! Kürtlere ve hayali atalarına ait bir sanat eseri yoksa, dünya milletleri müzelerinde olmayan şeyin neyini sergileyecekler? Demek ki, olmadığı için sergilemiyorlar! Hadi diyelim, Türkler, İranlılar ve Araplar, Kürtlerle olan siyasî problemleri sebebiyle müzelerinde kasıtlı olarak Kürt sanat eserlerini sergilemiyorlar. Ya peki Kürt meselesini sürekli kaşıyan Rusya, ABD, Fransa ve diğer batı ülkeleri de mi bu konuda söz birliği ettiler. Hayır! Aksine eğer Kürtlere ait bir sanat eseri yahut İzady’nin deyişiyle “kırık bir ok ucu” olmuş olsaydı, Batılı ülkeler bunu büyük bir zevkle müzelerinde sergilerlerlerdi.
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde olduğu gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da geçmişten günümüze kadar yetip gelen kitabeler, anıtlar, heykeller, köprüler, binalar vs.. vardır. Ama bunların hangi halklara ait oldukları tek tek bilimsel şekilde tespit edilmiştir. Bölgede Milat öncesi ve sonrasında yaşamış halkların hiçbirinin Kürtlerle bağları ikna edici delillerle tespit edilebilmiş değildir.7 Bir defa Kürtlerin ataları belli değildir, daha doğrusu yoktur; onlar, ister kabul etsinler, ister etmesinler, başka halkların etnik temas noktalarında oluşmuş uç topluluklardır ve Türkler de dahil bütün halkların ilk oluşum şekli böyledir. Bir halk, ancak etnogenez aşamalarını tamamladıktan, kendi devletini kurup, milli sınırlara sahip olduktan sonra tarih sahnesine “millet” olarak kaydedilir. Uç topluluklara, hibritlere ve kimeralara ise, “etnik gruplar” denilir. Araplarla Acemlerin yoğun etnik temasları Hz. Ömer dönemiyle birlikte başlar. Daha sonra etnik temasa Türkler de dahil olmuşlardır.
Fakat Kürtler, bir dönem dört elle sarıldıkları batılı ve Rus Kürdologların tezlerini dahi daha sonraları işlerine gelmediği için ellerinin tersiyle iterek, tamamıyla ters teoriler ortaya atıp kendilerini bunlara inandırmaya başladılar. Çünkü bir dönem sayısını 24’e kadar çıkardıkları ata sayısını,8 ciddi tenkitler karşısında peyderpey azaltarak on yedi, ona, beşe kadar düşürdüler, sonra da “Artık Medlerin [Madelerin] atamız olduğu kesinleşti!”9 demeye başladılar. Ama mücerret bir iddianın dışında hiçbir somut delil sunamadılar ve sunmaları da zaten mümkün değil. Medlerde karar kılmalarının sebebi, daha önce sahiplendikleri bazı halkların başka halklar tarafından sahiplenilmesi veya akademisyenlerin Kürt iddialarını çürütecek şekilde o halkların bugün yaşayan bazı küçük toplulukların ataları olduğunu ispat etmeleridir. Yoksa İzady’nin “geçmişte bu bölgede yaşamış ve etnik aidiyetleri kesinkes belirlenmemiş bütün halkları Kürt kabul ediyorum” demesiyle Kürtleri herhangi bir ataya yamamak gülünç bir şey olur.
Bir halkın veya etnik topluluğun tarihi başlangıcının tespiti kadar, o halkın şu anda üzerinde yaşadığı toprakların aslî sakini olup olmadığının ispatı için bazı nirengi noktalarının bulunması gerekir:
a) Yeknesak dilin varlığını kanıtlayan yazılı belgeler (kitabeler, edebi parçalar vs.);
b) Türeyiş efsaneleri ve bu efsanede yaşanılan vatanla ilgili işaretler;
c) Atalarla ilgili hafızalardan silinmeyen yazılı ve sözlü gelenekler, destanlar vs.;
d) Maddi ve manevi kültür yadigârları (o etnik topluluğa özgü günlük kullanım araçları, bunların nev-i şahsına münhasır şekilleri; sanat eserleri; dini sübje ve objeler (tapınaklar, tapınak mimarisi, dini âyin şekilleri, o halka özgü mezar ve defin şekilleri);
e) Belli bir coğrafya üzerinde kurulu, milli sınırları, bayrağı, ordusu, parası, kanunnameleri olan devlet;
f) Kendilerinden veya atalarından yazılı bir şey kalmamışsa bile, komşu halkların kitabelerinde, tarih kitaplarında o halkın etnik adından ve devletinden bahseden satırlar.10 Örneğin Hunlardan geriye bir tek satır dışında yazılı hiçbir metin kalmamıştır;11 ama Çin yıllıklarında Hunlarla ilgili bol miktarda bilgi vardır.
Kürtlerin yukarıda sayılan maddelerde belirtilen hususlardan hiçbirine sahip olmadıkları bilinmektedir. Bir kere tarihte bağımsız bir Kürt devleti hiçbir zaman olmamıştır. Dolayısıyla bir Kürt tarihi değil, ama Kürt aşiretleri tarihi yazılabilir.
Gelelim “bu topraklar tarihen bize aittir, siz gelip topraklarımızı işgal ettiniz” iddiasına; Kürtler bu iddiayı Araplara ve Acemlere karşı ileri sürebilirler, ama bugünkü Misak-ı Milli sınırları içinde Kürtlerin, Kürt adının ortaya çıktığı VII. yüzyıldan itibaren hiç bulunmadıkları üzerinde aşağıda durulacaktır. Bir etnik topluluk geçmişte veya günümüzde yaşadığı topraklarda kendine ait herhangi bir iz bırakmasa bile, bu, onun o topraklarda bulunmadığı anlamına gelmez. Örneğin batılıların dilleri dönmedikleri için Tuarek dedikleri Tavarıkların veya Berberîlerin bugün kısmen Libya’nın çöllük kesiminde, ama daha ziyade Büyük Sahara’da yaşarlar. Ne var ki, onların şu anda yaşadıkları topraklarda çakılmış bir çivileri olmadığı gibi, Mesudî’nin ve bazı coğrafyacıların kaydına göre ilk atayurtları olan Suriye’de12 de onlardan geriye kalan herhangi bir yadigâra rastlanmamıştır.
Kürtlere gelince, bu etnik öbeğin “dağlı” anlamında Kürt adıyla ortaya çıktığı tarihten itibaren hangi yüzyıllarda nerelerde yaşadıkları Arap ve Pers coğrafyacıları tarafından tek tek kayıt altına alınmıştır ve sözü edilen coğrafî parçalar arasında Misak-ı Milli sınırları içinde kalan hiçbir yer yoktur.
Kürtlerle ilgili ilk bilgileri veren tarihçi ve coğrafyacılar Taberî, Mesudî ve İstahrî’dir. Ebu’l Farac, Makdisi, el-Kerhî, Yakut Hamevî, İbn el-Esîr, el-Ömerî vd. daha sonraki kuşaktır. Örnegin eserini 940’larda yazan Mesudî Kürtlerin şu bölgelerde yaşadıklarını belirtmektedir: “Kürtlerin bir kolu Kûfe ve Basra’da yani Dinever ve Hemedan’daki Mahey bölgesindeki Şuhcanlardır. Onlar, Rabia b. Nizar b. Maad’ın soyundan olduklarını inkâr etmezler. Mucurdanlar ise Azerbaycan’ın Kenkever nahiyesindendirler. Hazbani, Şurat, Cibal ülkesinde yaşayan Şadencan, Lurri, Madencan, Mezdanekan, Barisan, Celali, Cabarki, Cavani, Müstekan, Şam bölgesindeki Debabil ve diğer aşiretler, en önde gelen kollarıdır ve Mudar b. Nizar’ın soyundandırlar. Curkanlar Hıristiyandır, Musıl ve Cudi dağı civarında yaşarlar.”13
İstahrî ve Mukaddesî (Makdisi)nin Kürtlerin yaşadıkları köy ve şehirleri, bölgeleri sayarken verdikleri Fars, Kirman, Sicistan, Horasan, Isfahan, Hemedan, Şehrizor, Derabad, Şamgan, Azerbaycan, Ermenistan, er-Ran, Baylakan vs. gibi yerleşim birimlerinin14 hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde değildir. Hatta İstahrî, eserinin daha önceki sayfalarında açıkça Kürtlerden ve Kürt yerleşim bölgelerinden bahsetmesine rağmen, 191. sayfada “Azerbaycan, Ermenistan ve er-Ran’daki halkın dili Farsça ve Arapçadır” demektedir.15
Taberî, Erdeşir’in fethettiği yerler ve itaat altına aldığı hükümdarları tek tek saymasına rağmen, ne Kürtlerin yaşadığı bir topraktan, ne de bir Kürt hükümdarından söz eder. Buna karşılık Ermeni, Nabat, Arap vs. gibi halkların adlarını tek tek saymaktadır. Yazar, Sasanîlerle Araplar arasındaki çarpışmaları anlatırken de Kürtlerden söz etmez. Erdeşir oğlu Sabur oğlu Behram zamanında ise el-Cezire’de Rabia ve Mudar kabililerin yaşadığından söz eder.  Mesudî’nin daha sonra Kürtlerin ataları olarak zikredeceği Rabia ve Mudar oğulları bunlardır. Diğer yandan Taberî o çok ciltli eserinde yalnızca iki yerde Kürtlerden söz eder: Fars Kürtleri ve el-Ekrâdu’l yâkubiyye yani Hıristiyan Kürtler, Taberî’nin Fars Kürtleri dediği öbekler hakkında daha detaylı bilgiyi İbni Hordadbeh vermektedir. Ona göre Kürtler Fars bölgesinde dört sancakta (ram) yaşamaktadırlar. Kazvinî, İbnü’l Fakih, İdrisî, Yakut, İbni Kesir, İbnü’l Esir vs. tarihçi ve coğrafyacıların bilgi kaynağı İbni Hordadbeh, onun da bilgi kaynağı eseri günümüze yetip gelmeyen el-Ceyhanî’dir. El-Himyerî’nin Ravzu’l Mi’târ adlı eserinde Kürtlerin yaşadıkları yerlerle ilgili verdiği bilgiler de hemen hemen aynıdır ve Anadolu sınırları dâhilinde herhangi bir yer adı geçmez. Dünya coğrafyasını yedi iklim taksimatına göre anlatan el-Himyerî’nin Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerini anlatırken diğer halklardan bahsetmesine rağmen Kürtlerden hiç söz etmemesi de altı çizilmesi gereken hususlardandır.16 Makrizî  de Kürtlerden söz eder ve “… ancak, onların tamamı Fars’ta oturmaktadır” der.17 Tacu’l Arûs adlı meşhur sözlükte ise Kürt maddesinde şöyle denilmektedir. “Onların toprakları Fars, Irak-ı Acem, Azerbaycan, Erbil ve Musıl’dadır.” El-Kazvinî de “Kelar, Taberistan şehirlerindendir. Orada Deylem Kürtleri yaşar” demekte ve Anadolu’da bir Kürt varlığından söz etmemektedir.18
Eserini nispeten daha geç dönemde yazan El-Bekrî’nin el-Mesâlik ve’l-Memâlik adlı kitabında Mesudî’deki bilgiler tekrar edildikten sonra şöyle denilmektedir: “Musul ile Cudi dağı civarında yaşayan Kürtler Yakubî mezhebine bağlı Hıristiyanlardır. Kürtlerin ana vatanları, Şam topraklarındaki Yehva ile Ceziretü’l Arap arasındaki bölgedir. Ebû Nasr el-Ceyhanî ve diğerleri de bu şekilde belirtirler.”19
Görüldüğü gibi XI. yüzyıldan önce yazılan coğrafya kitaplarında Kürtlerin Anadolu’da yaşadıklarına veya bu ülkenin aslî sakinleri olduklarına veya doğu ve güneydoğu Anadolu’da bulunduklarına dair herhangi bir kayıt yok.
Hamdanîlerin Deylemliler tarafından zayıflatılması üzerine X. yüzyılın ortalarında Diyarbakır’ın bir kısmını ve bazı çevre köyleri ele geçirerek küçük bir beylik kuran Mervanîlerin dar bir şeritteki zayıf hakimiyetleri ise ancak seksen yıl sürmüş, fakat Oğuzların saldırılarına dayanamış ve Selçukli hâkimiyetini kabul etmiş, daha sonra da tamamıyla ortadan kaldırılmıştır.
Meşhur Fransız coğrafyacı Vivien de St-Martin, iki ciltlik L’Asie Mineur (Anadolu) adlı eserinde Kürtlerden çok geç dönemlerde yani Anadolu’nun tamamıyla Türk hâkimiyetine geçtiği yıllarda söz eder.
Bildiğimiz kadarıyla XI. yüzyıldan öncesinde Kürtlerin Anadolu’daki varlıklarından bahseden herhangi bir Bizans kaynağı mevcut değildir. Olsaydı, zaten siyasî Kürtçüler çoktan onları belge olarak kullanırlardı. Belgeli tarih yazmak ve iddialar ileri sürmek, hayali vatan, hayali coğrafya ve hayalî atalar yaratmaya benzemez.
952-1136 yılları arasındaki olayları anlatan Urfalı Mateos Vakâyinâmesi’ne göre 973 yılında dahi Amed Arap emîri Hamdun’un hemşehrisi olan bir kadına ait idi.20 Demek ki 973 yılında dahi Amed Arapların elinde idi. Urfa da 1032 yılında Arapların hâkimiyetindeydi. Nitekim kocası Prens Udair’in Kürtler tarafından öldürülüp şehrin saldırıya uğraması üzerine prensin karısı siyah bir bayrak kaldırarak Arap milleti içinde bir yaygara koparmış ve “Kürtler gelip Arapların baba yurdu olan şehri zapt ettiler ve kocam Prens Udair’i öldürdüler” diye haykırmıştır.21 Prens Udair’in hanımının feryadına dikkat ediniz: “Kürtler gelip Arapların baba yurdu olan şehri zapt ettiler!” Bu basit cümle dahi, Kürtlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalubeladan beri yerli sakinleri olmadığının en önemli delillerdendir.
Demek ki, Kürtler Anadolu’nun aslî sakinleri olmadıkları gibi, X. yüzyılın sonlarında ve hatta XI. yüzyılın başlarında dahi Güney Doğu Anadolu ağırlıklı olarak Arapların hâkimiyetindeydi ve Türkler gelip de Kürtlerin yurtlarını işgal etmiş değillerdir.
Toparlayacak olursak, Kürtler Türkiye’de bir yandan Osmanlı padişahlarının uzak görüş sahibi olmamaları, diğer yandan mezhep belası sebebiyle Türkiye’de özellikle İran’dan taşıdıkları kiracılardır. Irak ve Suriye’deki Türkler nasıl şu anda yaşadıkları toprakların ezeli yurtları olduğunu iddia edemezlerse, Kürtler de bu toprakların ezelî sahipleri olduklarını iddia etme hakkına sahip değildirler. Merhum Zeki Velidi Togan bundan seksen doksan yıl önce, Sibirya ve Rusya sınırları dâhilindeki küçük Türk öbeklerini Türkistan’da toplayarak, onların ezilmesine seyirci kalmamayı teklif etmişti. Bu bağlamda biz de Irak ve Suriye’deki Türkleri Türkiye’ye getirerek Kürtleri Irak ve İran’a, geldikleri asıl vatanlarına göndermeyi ciddi olarak gündeme taşımak zorundayız. Çünkü sürekli Türk’ün aleyhine gelişen bu zoraki ve sevimsiz kardeşliğe bir son vermek, Türklerin menfaatinedir.
Dipnotlar
1. David McDowall, Modern Kürt Tarihi, s. 31.
2. Mesudi, Murûc ez-Zeheb, s.b 294-295.
3. Age., s. 295.
4. Şerefnâme, s. 19, 22.
5. İbni Tagrıberdi, en-Nücumu’z-Zahire, 15/71: “Atabek İnal, Melik Mansûr’un ıstabl-ı sultanîden Kasru’l Eblak’a geçtiğini görünce Kürt [kıllı] lâkablı Emîr Çeribaş el-Muhammedî’ye Babu’s-Silsile’ye çıkıp ıstabılı tutmasını emretti.” Hâlbuki bu Çeribaş, Kürt kökenli değil, Kıpçak asıllıdır ve burada “Kürt” kıllı anlamında lâkap olarak kullanılmıştır.
6. İzady, Kürtler, s. 13.
7. Nitekim M. İzady
8. Örneğin Kürt akl-ı evvellerinden M. İzady
9. Naci Kutlay, Kürtler, s. 18-19.
10. D. Ahsen Batur, Kürdoloji Yalanları, s. 128.
11. Aristov, N. A. Trudı po etniçeskix sostav tyurkskix plemeni.
12. Mesudi, Muruc, 293.
13. age., s. 130.
14. İstahrî, Mesâlik el-Memâlik, de Goege neşri, Lugduni-Batavorum, 1927, s. 87, 99, 103, 114, 115, 135, 200; Mukaddesî, Ahsenü’t-Tekâsim, Beyrut, 2003, s. 316, 339, 360, 376; Minorsky, Les Orgines des Kurdes. Türkçe çevirisi, s. 20.
15. İstahrî, age., s. 191.
16. Batur, Kürdoloji Yalanları, s. 350.
17. Makrizî, es-Sülûk, C. I, cüz. I, s. 3)
18. Kazvinî, Asâru’l Bilâd, s. 494.
19. El-Bekrî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, I/262.
20. Urfalı Mateos Vakâyinâmesi, s.23.
21. Aynı yerde.

"Ziya Gökalp'in gençliğinde tanıştığı Abdullah Cevdet sayesinde ulusçu bir düşünceye eğilim göstererek yıllarını verdiği ilk kitabının adını öğrenmek istemez misiniz: Kürtçülüğün Esasları ve Kürt Lugatı. Eğer birileri yerinden etmemişse, bu eserin Ziya Gökalp'in el yazısıyla olan aslı şu an Sinop Dr. Rıza Nur Kütüphanesi'nde olması gerekiyor."
Ziya Gökalp’ın Türkçü olmadan evvel Kürtçü olduğu; fakat bu tutmayınca Türkçülüğün ideoloğu kesilerek ümmeti böldüğü, dolayısıyla asıl gâyenin buna mâtuf olduğu yönünde senelerdir ağızlara sakız yapılan bir numaralı İslâmcı palavrası budur. Yukarıdaki satırlar bu palavrayı ciddî ciddî anlatan Mustafa İslamoğlu adlı şahsa âit… İslâmoğlu’nun 11.06.1999’da kaleme aldığı “Ziya Gökalp’ın Kitabına Ne Oldu?” başlıklı yazısından alıntılamaya devam edelim:
“…birçoğumuza zamanında üstadlık yapmış olan bir büyüğümüzün 70'li yıllarda kaleme aldığı bir eser için bu kitaba müracaat ettiğini ve kitabı bizzat yerinde görüp alıntılar yaptığını biliyordum. Kitabın varlığından emindim emin olmasına da, içime bir kurt düşmüştü: Geçenki yazıda dile getirdiğim "eğer birileri yerinden etmemişse" endişemde, haklı mı çıkmıştım yoksa?”
“Yaptığım kısa bir araştırma sonucunda endişemde haklı olduğumu anladım; kitap yerinde yoktu. Beni bir merak sardı; bu kitaba ne olmuştu? Eser, siyasal ve tarihi açıdan sıradan bir eser değildi; resmi ideolojinin yarı resmi ideoloğu sayılan bir şahsa aitti ve böyle bir eserin varlığı "Atatürk milliyetçiliği" tezinin ne kadar naiv temeller üzerine bina edildiğini gösterirdi. Gökalp'in el yazısıyla yazılmış olan bu eserin bilinen ikinci bir nüshası da yoktu. İşin kötüsü, bilgisine başvurduğunuz alt kademeden memurlar, bilgi vermekten çekiniyorlardı. Araştırmamızın sonunda, kitabın adına kütüphane kayıtlarında ulaşabilmiştik. Evet, Gökalp'in kitabı on yıllardan beri kütüphanedeki yerinde himmetlisini beklemişti. Fakat, bir gün gelmiş kitap, acele olarak "çok özel" bir emirle Ankara'dan istenmiş ve kitap 'Ankara'ya gönderilmişti.”
İslamoğlu’na şunları sormak isterdim: Bu kitaptan alıntılar yapan “büyüğü” kimdir? Bu kitaptan alıntılar yaparak yazdığı kitabın adı nedir? Bunları, iddiasını sağlamlaştırmak için referans olarak kullanıp kaydetse, yapılan alıntılar hakkında bizi aydınlatsa şüphesiz daha inandırıcı bir iş yapmış olmaz mıydı? Fakat olmayan şeylerin adını vermek, yapılan atıfları göstermek herhâlde İslamoğlu’nun bile erişemeyeceği düzeyde bir sahtekârlık olacağı için bundan imtinâ ederek meseleyi bir müphemlik bulutuyla örterek anlatmayı tercih etmiş. İnsan okurken kendisini bir Tenten hikâyesinin içinde hissediyor. Hadi ona da biz ad koyalım: “Kayıp Kitabın Esrârı. Tenten Sinop’ta.” Hele “Acep bu kitabın başına bir iş gelir mi?” kaygısını duyduğunu ve sonra da ferâset sâhibi bir veli kul gibi bu kaygısında nasıl da haklı çıktığını kitabın gerçekten de gizlendiğini öğrendiği zaman anlaması İslamoğlu’nun bir târihsel metin araştırmacısı değil bilim kurgu yazarı olmaya daha yakın istidâdını takdir etmemizi sağladı. Bu ne ilme, ne ilmî metodolojiye sığan bir deli saçmasıdır. Bakın, Gökalp’ın kariyeri pek çok bilim adamı tarafından ele alınmıştır ve hayatının her dönemi, yazdıkları, çizdikleri gün gibi ortadadır. Bu kariyerin içi, İslamoğlu’nun dediği gibi bir Kürtçülük gayreti ile de kirlenmemiştir.
Evet, Sinop’ta Dr. Rıza Nur Kütüphanesinde Gökalp’ın el yazısıyla kayıtlı bir kitap bulunmaktadır; fakat bu kitap sonraları neşredilen ve İslamoğlu’nun pek de alışık olmadığı ilmî yöntemlerle yazılmış, yine Kürtler üzerine bir çalışmadır: “Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler.” Bu inceleme Dr. Rıza Nur’un Maarif Vekilliği zamanında Ziya Beyden hâtırâtında ifâde ettiği şu kaygılar dolayısıyla ilmî bir rapor istemesi sonucunda ortaya çıktı:
“Kürtler meselesi beni üzüyor. Bir şey yok ama bir gün milli davaya kalkacaklar. Bunları temsil etmek lâzım. Tetkikata başladım. Temsil usullerine dair kitaplar getirttim. Kürtler hakkında kitaplar buldurdum. Diyarbekir’de olan Ziya Gökalp’e de para yollayıp kürtlerin coğrafî, lisanî, kavmî, içtimaî ahvalini tetkik ettirdim. Bir rapor gönderdi. Maksadım oranın bir Makedonya olmadan, kökünden mes’elenin halli idi.”[1]
İşte bugün Rıza Nur’un vakfettiği kütüphanede olan el çalışma budur. Eğer Ziya Gökalp’ın “Kürtçülüğün Esasları” adında Kürt milliyetçiliğinin ilkelerini va’z eden bir kitabı olsaydı ve bunun el yazısı nüshası Dr. Rıza Nur’un eline geçseydi hiç şüphe yok ki Rıza Nur, ipliğini pazara serdiği onca insanın arasına Ziya Gökalp’ı da dâhil etmekten kaçınmazdı. Gökalp’ın bu incelemesi, yayını yapan Şevket Beysanoğlu’ndan öğrendiğimize göre sadece Rıza Nur’a verilmemiş. Bu tetkik dört nüshadır. Bunlardan birisi Atatürk’e gönderilmiş, o da bu nüshayı çalışmalarında faydalansın diye 1937’de Hasan Reşit Tankut’a hediye etmiştir. Dr. Rıza Nur’a gönderilen nüsha da hâlâ Sinop’taki Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinde merhum Türkçünün şahsî kitapları içinde 3343 nu. İle mukayyettir. Üçüncü nüsha Baha Said’e verilmiş ve bu nüsha Şevket Beysanoğlu’na intikâl etmiştir. Son nüsha ise Ziya Gökalp’ın vârisleri tarafından Türk Tarih Kurumuna satılan felsefe ders notları arasındaki epey eksik bir yazma imiş. Eserin ilk bölümü, Gökalp hayattayken, Sinop Gazetesinde neşredilmiş; fakat tamamının – yine bazı eksiklerle - derlenip neşredilmesi büyük Türkçünün ölümünden çok seneler sonra gerçekleşebilmiştir[2].
Bu vesileyle şunu da söylemek isterim: Duyduğum kadarıyla Mustafa İslamoğlu Kur’an çalışmalarına kendisini hasretmeden önce İncil hakkında teolojik tetkiklerden oluşan bir çalışmanın müellifiymiş. Fakat sonra Müslüman memleketinde Hıristiyan ilâhiyatına dâir incelemelerin pek tutmayacağını, ayrıca misyonerlik faaliyetlerinin insanı canından dahi edebilecek türlü tehlikelerle dolu olduğunu görünce bu çalışmalarını bir arkadaşına verip kendisini İslam ilâhiyatına adamış. Bir arkadaşım bahsetmişti, hatta Batıda bu eşsiz el yazması notlardan istifâde eden pek çok teolog olduğu ve kimi piskoposların burada vuzuha kavuşturulan meseleleri İslamoğlu’nun adını vermeden intihal ederek mesleklerinde yükseldikleri bile vâkiymiş. Ne yaptıysam bu notlara bir türlü ulaşamadım. Takdir işte… Birileri bunların açığa çıkmasından rahatsızlık duymuş olacak ki ödünsüz bir şekilde saklamışlar… Ben arkadaşıma güveniyorum. Sanırım İslamoğlu önceden papazlığa merak salmıştı. Neyse, şimdiki yolu daha münasip. Hayırlı olsun…
Efendim? Saçmalık mı demiştiniz? İşte saçmalığın boyutu bu!...
Fırsat bulunca bu yazının ikinci kısmını Türk milliyetçiliğini Yahudi icâdı olarak gösteren diğer İslamcı zırvalarına ayıracağım… Bu millet düşmanlarının ipliğini pazara çıkarana dek durmak yok! Ne de olsa Rıza Nur’un tilmiziyiz.[1] Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, c. 3, s. 906, Altındağ Yayınevi, 1967.
[2] Ziya Gökalp, Bütün Eserleri – Bir, Kitaplar 1, s. 560, YKY, 2007, İstanbul.

8 Ağustos 2015 Cumartesi

Bir Gecede Dilsiz ve Dinsiz Kaldık Diyenlere Yanıtlar

OSMANLICAYA EN BÜYÜK DARBEYİ İNDİREN ATATÜRK DEĞİL A.CEVDET PAŞA'DIR. OSMANLICA DENİLEN UYDURUKÇA DİL ISLAH OLMUŞSA SEBEBİ A.Cevdet Paşadır.
"LİSÂN-I TÜRKÎ, BİR İLİM DİLİ OLAMAZ DİYENLERE LİSANIMIZIN HER ŞEYE KABİLİYETLİ OLDUĞUNU VE GÜZEL ESERLER YAZILABİLECEĞİNİ TASDİK ETTİRDİM."
Cevdet Paşa'yı sadece ilmin sırçadan köşkü içine çekilmiş bir adam olarak tanıtmak isteyenlere bu sözleri mânalı bir cevaptır.
Şimdi anlatacağım Latin Alfabesi A.Cevdet Paşa Münif Fehim paşa tarafından gündeme alınmıştır
Cevdet Paşa'nın hece veznini, Türk şiirinin en tabiî vezni olduğunu söyleyip yazması da dikkate değer görüşlerinden birini teşkil eder.

Ahmet Cevdet Paşa sınırsız çalışma azmi olan bulunduğu mevki ve makamları Türklük için değerlendiren ender devlet adamlarımızın biridir.

Bu bahse, ilk defa temas eden emiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de verdiği konferansı vesilesiyle Münif (Paşa) Efendi'dir.

1860 tarihinde Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye adlı dernek 1862 de çıkarılan Mecmua-i Fünun'un ilk sayısında harf konusu gündeme gelmiştir

Münif Efendi

"Paşa, mecmuanın: "Herkesin anlayacağı surette sehl-ül-ibare olmak üzere çıkacağını" 

kaydetmektedir.

Münif Paşa'nın yazı dilini sadeleştirmekteki hizmeti çok büyüktür.Tüm gazete ve dergiler, Mecmua-ı Fünün'un açtığı çığırı takip etmişlerdir.

Ayıntablı Mehmet Münif Paşa'nın âzası bulunduğu Cemi-yet-i İlmiye-i Osmaniye harflerimizin değişim hareketinin başlangıcı sayılabilir.

Münif Efendiye göre, harekeler kullanılsa dahi, Arap harflerinin tahsili hususundaki güçlüklerin giderilemediğinin herkes farkındadır.
Cevdet Paşa kimdir ?

Bu sözleri söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı yapmış 30 civarında Ansikloperi gibi eserler kaleme almış bir Osmanlı paşasıdır.
Arapça'da sesli harflerin olmayışı ve harekelerin bu gereksinimi tam manâsı ile karşılamaması sebebiyle okuyan gerçekte, harfleri değil, zamanla ülfet kazanmış olduğu kelimelerin suretlerini okumaktadır. (Münif Fehim Paşa)
Arap Alfabesindebir Türk anlamını bilmediği ya da daha önce hiçkarşılaşmadığı bir kelimeyi doğru olarak okuması mümkün olmamaktadır."M.Fehim

Münif F.Paşaya göre
 "LATİN HARFLERİNE GÖRE İLMİN YAYILMASINDA TEMEL VASITALARDAN BİRİ OLAN KİTAPLARIN BASIMINDA 30 HARF YETERLİ OLMAKTADİR"

M.Fehim Paşa
 "OSMANLICA DA İSE SADECE "NESİH" YAZININ TERTİBİ EN AZ 500 HARFİN KULLANILMSINI İCAP ETTİRMEKTEDİR" 
diyerek hadiseyi açıklar.
Atatürk ‘ün Dil Devrimleri

Değerli Arkadaşlarım
Harf devrimi Atatürk’ün dil sahasında, dolayısıyla kültür sahasında yaptığı en büyük harekettir.
Alfabe değişikliği dil sahasında yapılması zarurî olan, yapılması mümkün olan ve yapılan tek devrimdir.
Yeni Türk alfabesinin, harf devriminin esas kıymeti Türkçeyi kendisine uygun bir yazı sistemine kavuşturmuş olmasıdır.
Gerçekten yeni harfler, yeni yazı Türkçenin gövdesine en uygun bir elbise, Türkçe için tam mânasiyle bir biçilmiş kaftan durumundadır.
Harf devriminin asıl değeri dil ölçüsü karşısındaki bu yüksek değeridir.
Bir alfabenin, bir yazının kıymeti ve mükemmelliği bağlı olduğu dili ifadedeki kabiliyeti ile ölçülür.
Bu ölçü ile Atatürk’ün harf devrimi Türk kültürü ve Türk Milleti için son derece ulvî bir hadise olarak alkışlanmaya lâyıktır.

Arap Alfabesi’nin Yetersizliği

10. Asırdan 20. Asrın başlarına kadar bin seneye yakın bir zaman süresince kullanılan A rap harfleri Türkçe için elverişli bir yazı değildi.
Bu alfabede Türkçe için bir yandan lüzumundan fazla bir sessiz ve ünsüz harf kalabalığı bulunmaktaydı.
Arapça'nın bir kaç ünsüz harfi bir tek işaretle karşılamak gibi yetersizlikleri vardı.
Buna bir kaç örnek verebiliriz Mesela he harfi hem /h/ sesini hem de /e/ sesini karşılıyordu.
Sözlerin içerisinde /h/ sesini karşıladığı zaman farklı, /e/ sesini karşıladığı zaman farklı biçimde yazılıyordu.
Arapça Alafabe de Türkçedeki /s/ sesi için üç, /z/ sesi için de dört ayrı harf vardı.
Türkçe sözlerdeki /z/ sesi tek birharfle yazılıyordu amaArapça sözlerdeki /z/ sesinin dört harften hangisiyle yazıldığını bilmek gerekiyordu.
Arap Alfabesindeki harflerin bazı harflerle birleşmesi de farklı biçimlerde olabiliyordu. Kelimeleri yazılışını ezberlemek gerekiyordu.
Böyle birtakım uygulamalar vardı ki, Türkçeyi Arap kökenli alfabeyle yazmak büyük bir zorluk oluşturuyordu.
Bir gazetenin, bir derginin basılabilmesi için en az 500-600 harfe ihtiyaç olması, önemli bir sorundur.
Arap alfabesi, Arapça için mükemmel bir alfabe olabilir. Türkçe'ye uygun değil.. Türkçenin ünlüleri bol Sekiz ünlü var yazı dilimizde.
Hatta bölge ağızlarındaki “kapalı e” ünlüsünü de katarsanız 9 ünlü var.
Ama Arap alfabesinde ünlü olarak kullanılabilen bir tek elif harfi vardır. Yerine göre /a/ veya /e/ sesini karşılar. /o/, /ö/, /u, /ü/ seslerini ise vav harfi karşılıyordu. Vav harfi aynı zamanda /v/ sesinin de karşılığıydı.
/o/, /ö/, /u, /ü/ sesleri için söz başında vav harfinin elifle birlikte yazılması gerekiyordu. Bunun dışında /ı/, /i/ seslerimiz de var. Bu sesler için de y harfi kullanılmıştır. Y harfi de aynı zamanda /y/ sesini karşılıyordu.
Arkadaşlar Arap yazısı, Türkçedeki ünlü sistemini karşılayabilen nitelikte değildi. O dönemde pek çok okuma yanlışı yapılıyordu o dönemde Arap Alfabesinin çeşitli şekillede yazılması sürekli fıkralara konu olmuştur: Ancak anlatılan fıkraların çoğu gerçektir.
İstanbul’a Sinop’tan gemilerde çalıştırılmak üzere kırk kürekçi istenmektedir. Kırk kürekçi beklerken, kırk kör keçi gönderildiği anlatılır.
Karışıklığın sebebi, Osmanlı yazısında kırk kürekçi yazılışıyla kırk kör keçi yazılışı aynı olmasıdır. Ezbere bağlı bir yazının nesi savunulur?
Vokal işaretleri ise Türkçenin zengin vokal sistemini karşılamaktan çok uzaktı.
Türkçenin iki veya dört vokali için bir tek harfi olduğu düşünülürse bu alfabenin Türkçe bakımından nasıl yetersiz olduğu kolayca anlaşılır.
Şekil bakımından da Arap harfleri iyi bir yazı vasıtası olmaktan çok uzaktır.
Harflerin başta, ortada ve sonda ayrı ayrı şekillere girmeleri yüzünden büyük bir işaret kalabalığı ile karşılaşılır.
Eski yazının imla gelenek ve uygulamaları da Türkçeye hiçbir zaman uygun olmamıştır.
Arap Alfabesinde 1000 yıl uğraş verilmesine rağmen Türkçeye uygun imlânın kurulamamış olması Arap harfli yazının isabetsizliği nedeniyledir.
Gerek bu kusurlu, sistemsiz ve gelişigüzel imlâ, gerek Arap harflerinin uygunsuzluğu ve yetersizliği Türk diline en büyük darbe olmuştur.
Arap harfleri alfabesi Türkçeyi asırlarca yarısı yazılıp yarısı yazılmayan, yazılan kısımları da tam sarih olmayan bir dil hâlinde tutmuştur.
Atatürk bütün bunları genç yaşından beri bu konuda çalışmalar yapmış1916'da Muş cephesinde Rusları yenerken bile Latin harflerine eğilmiştir.
Atatürk Türkçenin dili ile hiç bir alakası olmayan ve gelişmesine engel Arapça Alfabeden kurtulmasının zaruretine inanmıştır.
Büyük Önder bir dilci isabetiyle kavramış olarak Arapça Alfabe ile günü gelince tereddüt etmeden Latin Harflerine dönülmesini sağlamıştır.
Peki Osmanlıca’yı Bırakırken Neler Oldu ?

Değerli Arkadaşlarım Sizlere Arapça Alfabeden dönülme sebeplerini kısaca açıkladım Yine de itirazlar var Osmanlıcayı bırakmak yıkım olmuş!!!
Osmanlıca bilenler kadar hiç bilmeyenler, elif harfini bile bilmeyen, Eski kitapları okumamış kişiler arasında devrimi eleştirenler vardır.
Arap Alfabesine dönülmeliymiş. Bir defa Arap alfabesini yeniden kabul etmek, hatta ikinci bir alfabe olarak kullanmak bile imkansızdır.
Arkadaşlar bu gün Arap Harfleri iyiydi tartışması dünya tarihinde nadir rastlanan bir radikal hareketin değerlendirilmesi açısından ilginçtir.
Alfabe değiştirmek tarihte ilk kez görülen bir olay değildir, hatta Türkler tarih boyu birkaç kez alfabe değiştiren bir millettir.
Alfabe değişikliğine cesaretle ve anında karar verilerek hızlı bir biçimde uygulamaya geçildiği doğrudur.
Yukarıda bahsettiğim gibi Latin Alfabesine geçiş çalışmasını 1860'da bahseden Münif Fehim Paşadır 1928’de 78 yıllık bir geçmişi vardı.

Peki Alfabe Devrimi ile Ne Oldu ?

Türk milleti Türk Di devrimi ile Milli kimliğine ve özüne dönmüştür
Alfabe ve Türk Dil inkılâbıyla Halkın diline- Yunus Emre’nin şiirlerindeki dile dönülmüştür.


Osmanlıca adeta başlı başına öğrenilmesi gereken 10-15 yıllık bir ders haline gelmiş halk ile devletin dili ardasında uçurum oluşmuştur.
Osmanlıca nedeniyle halk ile devletin dili ardasındaki fark nedeniyle çağdaş düzeyde eğitim yapılması zorlaşmıştır.
Bu sebeple Ahmet Cevdet Paşa’dan itibaren bütün aydınlar buna çözüm aramışlar dilimiz fasılalı olarak Türkçeleşmiştir.
Cumhuriyete gelindiğinde Türkçe kelimeler %18-20’lerde bulunmakta h Arapça kelimeler Türk dilinin fonetiğine uymamaktadır.

Dil Devrimi Nasıl ve Kiminle Başladı ?

Değerli Arkadaşlarım Cumhuriyet düşmanları Atatürk ve cumhuriyeti Türk dil devrimini yaptı diye suçluyor ancak bunu başlatan Osmanlıdır.
Okuma-yazma usulünün kolaylaştırılması, harflerimizin islâhı ve değiştirilmesi konusunda ilk teşebbüs AYINTABLI MEHMET MÜNİF PAŞA'ya aittir.
İlk çalışma ise 1850'de Ahmet Cevdet Paşa iledir Ondan itibaren bütün aydınlar buna çözüm aramışlar dilimiz fasılalı olarak Türkçeleşmiştir.
Osmanlıcadan Türkçeye dönüş Cevdet Paşa Şinasi Ziya Paşa Ahmet vefik paşa Ayıntablı Mehmet Münief Paşa 'nın mücadeleleri ile başlamış. Ahunzade Feth Ali Namık Kemal Ali Suavi Mehmet Emin Yurdakul Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Mehmed Emin Resulzade, Abdürreşid İbrahimov, Hüseyinzade Ali, Ayaz İshaki, Halim Sabit Babanzade Naim, Ziya Gökalp Kazım Nami, Akil Koyuncu Ali Canip Ahmet Mithat, Şemseddin Sami, Necip Asım, Ahmet Rasim, Bursalı Tahir, Mehmet Celal, Tepedelenlizade Kamil, Samih Rıfat, Veled Çelebi İzbudak, Ahmet ihsan, Necip Türkçü, Fuat kösearif, İsmail Hakkı İzmirli Nazmi Kılıçzade Hakı Tunalı Hilmi Ömer Seyfeddin gibi 80 civarında bilim ve fikir adamı Türkçecidir.
Şimdi bu çok değerli Türkçecilerin -Türkçülerin- sadeleştirdiği Türkeçe'ye döndürmeye çalıştığı Osmanlıca'ya bakıp 250-300 yıl önceki Uydurma bir dilden Türkçeye dönülmüştür. "İmza": Arapçada, "geçirmek" anlamınadır. "Ra’nâ" Arapçada,"Ahmak kadın" anlamınadır.
İtibar: Arapçada, bir yerden geçmek, ibret almak anlamınadır. İkrah: Arapçada, bir işi zorla yaptırmak anlamınadır (Tiksinmek değil)
Arapça ve Farsça sözcükleri edebiyat veya şiir için alırken anlayarak bile almamışız dilimize yerleşen sözcüklerin manası uydurmadır.

Ahmet Cevdet Paşa Dönemi

Denildiği gibi Osmanlıcayı Türkçeleştirmeye başlı Atatürk değil ondan 80 yıl evvel bir devlet politikası haline getiren A. Cevdet.Paşa'dır.
"Ahmet Mithat" Efendi'nin romanlarında, "Recaizâde Üstad Ekrem" ve hattâ "Muallim Naci"nin nesirlerinde Cevdet Paşa'nın tesirleri görülür.
O zamana kadar "Türkçe ilim dili olamaz, ya Arapça veya Farsça yazmak lâzımdır" diye yanlış bir anlayış vardı.
Osmanlıcaya hakikatin en büyük darbesini indiren Cevdet Paşa'dır. Osmanlıca denilen uydurukça dil ıslah olmuşsa sebebi A.Cevdet Paşadır.
"LİSÂN-I TÜRKÎ, BİR İLİM DİLİ OLAMAZ DİYENLERE LİSANIMIZIN HER ŞEYE KABİLİYETLİ OLDUĞUNU VE GÜZEL ESERLER YAZILABİLECEĞİNİ TASDİK ETTİRDİM."
Cevdet Paşa'yı sadece ilmin sırçadan köşkü içine çekilmiş bir adam olarak tanıtmak isteyenlere bu sözleri mânalı bir cevaptır.
Latin Alfabesi de A.Cevdet Paşa Münif Fehim paşa tarafından gündeme alınmıştır.
Okuma-yazma usulünün kolaylaştırılması, dolayısıyla harflerimizin değiştirilmesi konusu 1860'da gündeme gelmiş ve münakaşalara yol açmıştır.
Latin Harfleri konusuna ilk defa temas eden emiyet-i İlmiye-i Osmaniye'de verdiği konferansı vesilesiyle Münif (Paşa) Efendi'dir.
1860 tarihinde Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye adlı dernek 1862 de çıkarılan Mecmua-i Fünun'un ilk sayısında harf konusu gündeme gelmiştir.
Münif Paşa'nın yazı dilini sadeleştirmekteki hizmeti çok büyüktür. Tüm gazete ve dergiler, Mecmua-ı Fünün'un açtığı çığırı takip etmişlerdir.
Mehmet Münif Paşa'nın âzası bulunduğu Cemi-yet-i İlmiye-i Osmaniye harflerimizin değişim hareketinin başlangıcı sayılabilir.
ARAP ALFABESİNDEBİR TÜRK ANLAMINI BİLMEDİĞİ YA DA DAHA ÖNCE HİÇKARŞILAŞMADIĞI BİR KELİMEYİ DOĞRU OLARAK OKUMASI MÜMKÜN OLMAMAKTADIR."M.Fehim
M.Fehim Paşaya göre
 "LATİN HARFLERİNDE BÖYLE BİR MÜŞKÜL SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN BİR ÇOCUK 6 YA DA 7 YAŞINDA OKUYUP YAZMAYI ÖĞRENEBİLMEKTEDİR."
Münif F.Paşaya göre 
"LATİN HARFLERİNE GÖRE İLMİN YAYILMASINDA TEMEL VASITALARDAN BİRİ OLAN KİTAPLARIN BASIMINDA 30 HARF YETERLİ OLMAKTADİR"
M.Fehim Paşa
 "OSMANLICA DA İSE SADECE "NESİH" YAZININ TERTİBİ EN AZ 500 HARFİN KULLANILMSINI İCAP ETTİRMEKTEDİR" diyerek hadiseyi açıklar.
Görüldüğü gibi Münif Fehim Paşa Latin Alfabesini Atatürk'ten 68 yıl önce gündeme getirmiş meseleyi bütünüyle ortaya koymuştur.
OSMANLICAYI YERDEN GÖĞE ÇIKARANARAPÇA HARFLERİ ÖVENLERİN ELLERİNDEKİ SERMAYE BİR OSMANLI BİLİM ADAMI PAŞA TARAFINDAN ELLERİNDEN ALINMAKTADIR.
Münif Fehim Paşa ve Osmanlı Türk aydınlar Latin Alfabesinin Türk dilinin fonetiğine dil yapısına uyduğunu bilmektedir bunlar tartışılmıştır.
Azerî Türkleri'nden Ahundzâde Feth-Alî İstanbul'da Saltanata Arap alfabesinin ıslahı ve Latin alfabesi ile değiştirilmesi planını sunar.
Osmanlıca bilim kurulların da Latin Harlere geçiş konusunda çok çalışılmış. Atatürk gibi bir dehanın işaret ettiği sesli harfler bulunamamıştır.
Yine Osmanlı akademilerinde tartışmalar halkın İslami yönde göstereceği tepki nedeniyle karara bağlanamamış ıstılah(Sadeleştirme) seçilmiştir.
Bunlardan sonra, 1870 de Ali Suavi ve II. Abdülhamit zamanında da Şemsettin Sami Bey, harflerin islahı üzerinde düşüncelerini yazmışlardır.
Ali Suavi, Paris’te 1869 da neşretmekte olduğu “Ulum” gazetesine “Lisan ve hattı Türki” başlıklı bir makale yazmıştır (Cilt 1, s. 214)
Hüseyin Cahit (Yalçın),Celal Nuri (1913) Kılıçzade Hakkı Latin harfleri ve alfabenin kabulü hakkında hayli cesaretli neşriyat yapmışlardır.
1923 yılından itibaren Türkçe eğitim yapmakta ve Çağdaş Avrupa devletlerini yakalamaktaki zorluklar göz önüne alınarak dil ve harf devrimi üzerinde bir çok makale yazılmış 1923'de konu meclise getirilmiş 1926 yılına gelindiğinde Arap harfleri ve Osmanlıca gündemi teşkil etmiştir.
1926 yılına gelindiğinde Gazetelerin baş köşesinde Türkçe ve Latin harfleri konusu vardı.
Dr. İsmail Şükrü: 
"Yeni dünyaya yeni bir yazı"
Ayaz İshaki:
 "Arap ve Latin elifbalarını mukayese", 
Falih Rıfkı: "Latin harfleri", 

gibi bir çok yazı kaleme alınmıştır bunları sıralarsak:
İkdam gaz.10.2.1926. Milliyet gaz. 9.30.3.1926 Akşam gaz.11.3.1926 Milliyet gaz. 11.12.1926 "İkdam" 14-17.3.1926 "Milliyet" 12.3.1926,
Türkistan’da Türk Dil Devrimi

Lâtin harflerinin kabul edilmesi büyük bir ihtimal kazandığından Türk dili ile Lâtin harflerinin uyumu araştırılmaya başladı.

Bakû Kongresi ve Latin harfi", "Vakit" gaz., 20.3.1926. O sırada Özbekistan, Lâtin harflerini çoktan kabul etmişti.

1926'da Bakü'de Birinci Türkoloji Kongresi toplanmıştır. Kongrede Arap alfabesinin yerine Latince yeni bir alfabenin kabulüne karar verilmiştir
.
1927 yılında Lâtin harfleri, Sovyetler Birliğindeki Türkler arasında eğitim yönünden önemli gelişmeler sağlıyor Türkiye bundan etkileniyordu.

1927 yılında Halk Latin harfleri konusuna dönüş beklemekteyken TBMM Başkanı,Lâtin harflerini kabul etmenin zaruri olduğunu bildiriyordu.

1927 yılı sonlarıyla 1928 yılının ilk yarısı, Lâtin harflerinin Türkçeye uygulanması yolunda hummalı bir dönem olmuştur.

Hâkimiyyeti milliyye'de Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyet'de Yunus Nadi,İkdam'daCelâl Nuri,Lâtin harflerinin kabulü fikrini yaymaya çalışmışlardır.

1928 yılı başında Lâtin harfleri ile Türk alfabesi düzenlenmesinin dışında eğitim ve öğretimin gelişmesinin mümkün olmadığı görüldü.

Hatta "Paris Panayırı" filminin Türkçe alt yazıları Lâtin harfleriydi.Rıza Nurda"Oğuzname" yi İskenderiye'de Lâtin harfleriyle bastırmıştı.

Bakanlar Kurulu'nun kararı ile 26 Haziran 1928 tarihinde resmen çalışmaya başlayan Dil Encümeni, şu kişilerden oluşuyordu:

Falih Rıfkı (Atay),
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu),
Ruşen Eşref (Ünaydın),
Ahmet Cevat (Emre),
Ragıp Hulusi (Özdem),
Fazıl Ahmet (Aykaç),
Encümen üyeleri Latin alfabesi temelinde Türkçenin ses yapısına uygun bir milli Türk alfabesi hazırlama görevini yüklenmiş bulunuyordu.
Alfabe Komisyonu, "24" harften oluşan Latin alfabesini olduğu gibi kabullenmemişti.
Türkçe'nin özelliğine göre Latin alfabesindeki bazı harfleri atarken, buna bazı yeni harfler eklemeyi uygun bulmuştur.
Örneğin "Q" ve "X" harflerine yer verilmezken, "ç, ğ, i, ş" gibi ı, ö, ü gibi ünlüleri eklemeyi zorunlu görmüştür.
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ALFABE İNKILABI 80 YIL GAZETELER VE KURUL VE MECLİSLERDE DİLE GETİRİLMEYE DEVAM ETMİŞ NETİCEDE HALKIN DA TEPKİSİYLE OLMUŞTUR.
Encümen "Türkçeye dönüşün ve Latin harflerine geçişin 10 -15 yıllık bir süreçte gerçekleşeceğini" söyleyince Atatürk "hayır böyle olmaz" der.

Atatürk
" HEM İLİM VE FENDE İLERLEMEYİZ HEMDE NETİCE ALAMAYIZ. BU İŞİ ÜÇ AYDA BAŞARMANIZ GEREK" demiştir.
Heyet üyeleri " Efendim bunu ancak siz başarabilirsiniz" demişlerdir. Atatürk bu görevi üstlenmiş kara tahta kurarak Anadolu’yu dolaşmıştır.

Bakanları Milletvekillerini Valileri Kaymakamları kara tahta önünde ve halkın huzurunda tek tek imtihan etmiştir.
Yeni Türk Alfabesi Milli bir çoşkuyla karşılanmış Tüm yurdu dolaşan Büyük Önder gittiği her yerde sevgi ile karşılanmıştır.
Başöğretmen Atatürk yılmadan yorulmadan sıraya dizilen öğretmenleri memurları halktan "Sen gel bakalım" dediği herkesi tek tek imtihan etmiştir.
Atatürk'ün Alfabe öğretme gezileri aslında her Türk evladının bilmesi gereken muhteşem bir olaylar dizisidir.
Türkçenin kolay ifade edildiği Latinceye dönüş ile kısa sürede %3 %5’lerde olan okuma yazma oranı %60-%70’lere çıkmıştır.
Modern okullar kurulmuş Türk Milleti çağın gereği olan eğitim seviyesini yakalamıştır. Üçgen demek için üç satır yazı yazmaktan kurtulmuştur.
Kimsenin cahil olduğu filan yoktur. Dinimizi geçmişimizi kaybettiğimiz filan da yoktur. Eğitim seferberliğine girilmiştir.
Atatürk’ün Türkçe İçin Türkiye Gezileri

Atatürk'ün Alfabe gezileri ile ilgili Ömer Sami Coşar;( "Elifbe'den Alfabeye 5", Milliyet Gazetesi, 14 Kasım 1960, S. 4)ı dinleyelim.
Resimde görüldüğü gibi Atatürk İsmet Paşayı Kayseri de halkın önünde imtihan etmektedir.
Atatürk üç ay süren gezisi sırasında Milletvekillerini Bakanları resmi görevlileri binlerce insanı tek tek yazı tahtasının önüne çıkarmıştır.
Gazi Paşa Tekirdağda ,Eczacı Ekrem Bey'in eczanesi önüne geldiğinde Eski Cami imamı Mevlâna Mustafa Özeren'e saygıyla seslendi 'Hocaefendi Eski Cami imamı hemen gelmiş. Gazi'nin yanına sokulmuştu. Birlikte Merkez Eczanesine girilmiş, bir masanın etrafına geçilmişti.
Atatürk:
"Hoca efendi! Yaz bakalım.
VETTÎNİ VEZZEYTÛNİ VE TÛRİ SİNİN VE HÂZELBELEDİL EMÎN"
Hoca Efendi,özenle kur'andan bu âyeti yazmıştı.
Mustafa Kemal Paşa, gözlerini hocanın gözlerine dikerek
 'Hocam, ben bu yazdıklarını ' ''VALTİN VAİZİTON" olarak okuyorum. Ne dersin?" dedi.
Gazi, Arap harfleri ile âyeti etrafındakilere okutmuş, her biri başka türlü bir şey söylemişti.
Atatürk devamla
 "Görüyorsun hoca efendi, yeni harflerin şeddesi maddesi yok. Hem bak bu harflerle ne kadar kolay ve yanlışsız okunuyor." dedi
Atatürk devamla
 "Sevgili Hocam biz işte bunu düşünerek ve okuma yazma bilenin çoğalması, milletimizin hızla kalkınması için …”
Atatürk
" ARAPÇA TÜRK DİLİNE UYMUYOR BÜTÜN CİHANA LİSANIMIZI KOLAYLIKLA ÖĞRETEBİLMEK İÇİN LÂTİN HARFLERİNİ KABUL EDİYORUZ BUNA NE DERSİNİZ?"
Eski Cami imamı çok mutlu olmuştu
 " ÇOK GÜZEL EFENDİM ÇOK GÜZEL,BÖYLECE YAZI MESELEMİZ ÇÖZÜLÜR.DİYECEK BİR ŞEY YOK ALLAH MUVAFFAK ETSİN"dedi.
Gazi ayrılırken gene Eski Cami imamına,
“ SEVGİLİ HOCAM SİZDEN DE YENİ TÜRK YAZISINI ÖĞRENMENİZİ İSTERİM ÖĞRENİN ÖĞRETİN" demişti.
İnkılâplara inanmış olan bu ihtiyar din adamı birkaç ay zarfında bu harfleri öğrenmiş Yeni yazıyla Atatürk'e bunu bildirmişti.
BU BİLGE HOCA EFENDİ GAZİ'NİN KENDİSİNE HEDİYE ETTİĞİ, EL YAZISININ BULUNDUĞU KÜÇÜK KÂĞIDI HAYATININ EN KIYMETLİ HATIRASI OLARAK SAKLAMIŞTI.
Arkadaşlar Yeni Türk harfleri usulca sevildi, tutuldu. Yurdun her köşesinde Halk Dershaneleri açıldı. Çabuk öğrenildi.
Alfabe devrimi ile Boyacı, manav, bakkal, hamal, bekçi, kadın erkek kısa zamanda gazete, dergi okur oldu.
Mustafa Kemal Paşa, rahatlıkla toplumun içine karışıyor, onlarla beraber oluyor, konuşuyor, haberleşiyordu.
Tıpkı bir öğretim üyesi gibi onları eğitiyor, sorularını cevaplıyor. Uyarıyor, kolaylık veriyordu.
Halk ta, sanki bir öğretmene başvururmuş gibi, ondan özel ve teknik bilgi istiyordu.
Mustafa Kemal Paşanın şu telgrafı, bu durumun açık ve değerli bir örneğidir:
“Gemlikte: gazozcu Haydar, tuhafiyeci Yahya, zahireci İsmail, Bekir Ali, Adil ve Hüseyin zürradan Ethem, zeytinci Mustafa, Sait, Bakkal Osman okuma ve yazmayı bir haftada öğrenmek çabasını gösterdiğinizden hoşnut oldum, kutlarım. Düzenlenmekte olan sözlük isteğinize uygun olacaktır"
Dilde Sadeleşme
Arkadaşlar Dilde sadeleşmeyi hızlandıran şey alfabe değişikliği değil, esas itibariyle Türkçeleşme gayret ve çalışmalarıdır.

ATATÜRK, TÜRK MİLLETİNİN- HALKIN DİLİNİ - DEVLETİN RESMİ DİLİ HALİNE GETİRMİŞTİR.

TATÜRK HALKIN KONUŞTUĞU DİLİ GRAMER KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN GELİŞTİRİP GÜZELLEŞTİRMİŞTİR

ATATÜRK GÜZEL TÜRKÇEMİZİ TÜRK MİLLETİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK DÜNYANIN SAYGI DUYACAĞI BİR LİSAN HALİNE GETİRMEK İSTEMİŞ BAŞARMIŞTIR
Bir insanın Osmanlıcayı tam olarak anlayabilmesi ve düzgün bir şekilde konuşabilmesi sanki ayrı bir bilim dalını öğrenmesi durumundaydı.

Osmanlıcayı öğrenen bir kişinin ise bilim yapması oldukça zordu. Bu gün Osmanlıcaya dönüş isteyen kalmamıştır çünkü geriye gidiş demektir.

Türk Dili inkılabının manasını ve önemini kavrayamamış olanlar bulunmakta, bu konuda ileri geri bilgisizce konuşulmaya devam edilmektedir.

Hendese kitabında
"zaviyetanı mütebadiletanı haricetan,müsellesi mütesaviyüladla,şibhi münharifin mesahai sathiyesi,zû vücûhi kesire"denilse

Nebatat kitabında
"zütülfilkateyn, useybatı taliye zatülilkahı hafiyei viaiye'den"
bahsedilseydi bu gün kendi dilimizi mi konuşmuş olacaktık ?

Teşrih ve Hayvanat kitaplarında
"butayni eymen, dessamei zşerafetüsselase, meai zûisna aşer, zülgalsamatülmusaffaha, "deseydik

Sarf ve Nahiv kitabında
"mef'ûlünanh, müzafünilyh, mazii şuhûdi,müsnedünileyh"
sözcükleri bulunsaydı kendi dilimizi mi konuşmuş olacaktık?
Bu günkü bir tek kelimeyi ifade etmek için ezbere bir satır yazı yazdığımız taktirde bilim ve eğitim de ileri gitmemiz mümkün olamayacaktı.

Türkçe'de halkın kullandığı şimdilik bildiğimiz 16.000yıllık bir bilim diline dönülmüş toplumsal bütünlük sağlanmış, eğitim kolaylaşmıştır.
TDK Başkanı Ne Diyor ?

Bir Önceki TDK Başkanı Ş.Haluk Akalın ile yaptığımız kitap hacimli sohbette Türk Dilindeki gelişmeleri anlatmış.
En geniş kapsamlı Türkçe sözlükte yalnızca 40.000 kelime bulunmaktayken yeni hazırlanan lügatta 560.000 sözcüğün bulunduğunu ifade etmiştir.

Atatürk'ün dil davamıza yön vermekteki katkısı ve payı, ancak onun gibi muazzam bir önderin, onun gibi dev bir otoriteye sahip bir dâhinin gerçekleştirebileceği dev cüsseli bir atılım şeklinde tecelli etmiştir.
Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayında topladığı Birinci Türk Dil Kurultayı çok defa hakkı yenmiş,inkâr edilmiş Türk milletinin bir şahlanışıydı.
Atatürk:
"Türk dili zengin, geniş bir dildir.Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek lazımdır" diyordu.
Atatürk:
 "TÜRK MİLLETİNİN DİLİ TÜRKÇEDİR. TÜRK DİLİ DÜNYADA EN GÜZEL, EN ZENGİN VE EN KOLAY OLABİLECEK BİR DİLDİR."diyordu.
Atatürk'ün amacı zengin, güzel ve milli Türkçe idi. Bu gayeden ayrılmak kişinin Türklüğünden uzaklaşmasıdır.
"Yüksel Türk Senin için Yüksekliğin hududu yoktur" diyen Aziz Atatürk'ün Türk Milletini Yükseltme ve Yüceltme ülküsü vardı.

Atatürk bir dil uzmanı değildir. O bir komutandır. O Bir yol göstericidir. Ancak yükselmesini arzu ettiği Türklük şuurunun temel sütunlarından birisi olan Türk Dilini istiklâle kavuşturmak için son nefesine kadar yoğun çaba harcamış yegane devlet adamımızdır.
Dil ve Tarih inkılapları Türk'e Türklüğünün iadesi anlamını taşır. Atatürk'ün Türkçe savaşı soylu bir mücadeledir.
Türkçeyi Türkiyeye hakim kılmak mücadelesinden vaz geçerek tersine yapılan bütün işler ülkemizi parçalanmaya götürecek talihsiz adımlardır.

Bir lehçe olan Kürtçeyi bir dil haline getirerek ondan bir millet meydana getirme gayesi içerisinde bulunanlar Vatan hainidir.
Türkçeyi Türkiye'ye hakim kılmak yerine farklı dilleri teşvik edenler Türk milletinin gerçek düşmanlarıdır.

Atatürk ülkesinin birliği, bütünlüğü huzur ve refahı yolunda yürürken Cumhuriyetin ilanı ile vatandaşlarımız "Etrakı bi idrak Türk" şeklinde bahsedilen ezik bir durumdan tam bağımsız bir milletin şeref ve haysiyet sahibi alnı açık başı dik evlatları haline gelmiştir.
İşte bunun için her yıl 10 Kasım günü Milyonlarca Türk onu saygı ve sevgiyle anıyor onun için göz yaşı döküyor.
ATATÜRK'ÜN TÜRKÇE SAVAŞINA İHANET EDENLER TÜRK DİLİYLE UĞRAŞANLAR ASLINDA TÜRK MİLLETİNE TÜRKLÜĞE SAVAŞ AÇMIŞ GAFİLLER VE VATAN HAİNLERİDİR.
Genç yaşta yitirdiğimiz Milli Eğitim Bakanlarımızdan Dr Reşit Galip 1 Türk Dil Kurultayında şöyle sesleniyordu:
"TÜRK DİLİNİN ASLÎ ZENGİNLİĞİNE ASLÎ HAŞMET VE ÂZAMETİNE GÖLGE OLANLAR MİLLET HAFIZASININ CEHENNEMİNDE DÜNYANIN SONUNA KADAR YANACAKLARDIR."
Nihal Atsız:
 "ORDUSUNU KAYBEDEN MİLLET TEHLİKEDEDİR,İSTİKLÂLİNİ KAYBEDEN MİLLET FELAKETE DÜŞMÜŞTÜR.DİLİNİ KAYBEDEN MİLLET YOK OLMUŞ DEMEKTİR"


Türkçe Giderse Türkiye Gider !

Bir milletin dilini bozdunuz mu, onun kültür faaliyetini aksatmış, fikir hareketlerini tam bir karışıklık içine düşürmüş olursunuz.
Dilini yitirmemiş bir halk, bir kavim milliyetini muhafaza ediyor demektir.
Onun istiklâline kavuşarak ve devlet kurarak bir millet hâlinde ortaya çıkması her zaman için mümkündür. Tarihte bunun örnekleri pek çoktur.
Bir milletin kurmuş olduğu devlet yıkılabilir, oturduğu vatan elinden alınabilir, dili yaşıyorsa, o millet dağılmamıştır, kaybolmamıştır, ayaktadır.
Bir milletin dili bozulursa, kültüründe buhranlar başlar. Sanat, edebiyat ve fikir sahalarında çöküntüler meydana gelir.
BİR MİLLETİ İÇTEN YIKMAK İÇİN, DİLİNDE ANARŞİ MEYDANA GETİRMEK VE BÖYLECE KÜLTÜRÜNÜ ÇÖKERTMEK, İLK BAŞVURULAN HAREKETLERDİR.
Arkadaşlar dilimizle ve kültürümüzle uğraşılması önemli meselelerimizden başındadır. Din Maskesi takanlar Arapçacı oldukları için uğraşmıyorlar.
TÜRK MİLLETİNE OLAN KİNLERİNİ MASKELEMEK İÇİN YAPIYORLAR DAMARINDA ZERRECE TÜRK KANI TAŞIYAN TÜRK İÇİN TÜRK'E GÖRE DÜŞÜNÜR.
MİLLET BÜTÜNLÜĞÜNÜN GELECEĞİ ANCAK DİLLE GÜVENCE ALTINA ALINABİLİR. DİLİNİ YİTİREN MİLLET KİŞİLİĞİN DE YİTİRMİŞ OLUR.
En İyi Örnek !
BUNUN EN BELİRGİN ÖRNEĞİ ESKİ BULGARLAR TÜRKLERİDİR BULGAR TÜRKLER’İ HUN DEVLETİ’Nİ TEŞKİL EDEN MİLLETLERDEN BİRİ OLARAK GİRMİŞLERDİR.
Tarihteki pek çok Türk Devleti Bulgarlar gibi tarih sahnesinden silinmiş hatta Türk'e düşmanlık bile gütmüştür DİL EN ÖNEMLİ KONULARDANDIR.

Dil ve Kültür

"TÜRK DİLİ TÜRK MİLLETİ NİN KALBİDİR, BEYNİDİR."

- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Kültür bir milleti millet yapan, millet adını verdiğimiz insan cemiyetini kuran bir varlıktır.
Kültürün unsurları, dil, tarih örf ve adetler, dünya görüşü, din, san’at, ve milli şuurdur.
Dil olmasa düşünce ve duyguda gelişmezdi, insan topluluğu ilerlemez, bir medeniyet oluşturamazdı Bir milletin kültürü onun dilinde yaşamaktadır.

BU NEDENLE DÜŞÜNCE VE DUYGULARI NESİLDEN NESİLE, İNSANDAN İNSANA NAKLETME VASITASI OLAN DİL,HER TÜRLÜ KÜLTÜR FAALİYETİNİN TEMELNİ TEŞKİL EDER.

Ünlü dil bilimcilere göre, yalnız kendi dillerinde ilerleme yapabilen milletler gerçek birer kültürün yaratıcısı olabilmektedir.

İnsan dil ile düşünebildiği ve düşüncesinin en iyi anlatım aracı dil olduğu için, dil kültürün yaratıcısı ve geliştiricisidir.

Bir toplumda sosyal yapıyı şekillendiren bütün değerler, dil hazinesine aktarıldığı için bir milletin kültürü onun dilinde yaşamaktadır.

Bu ortak değerler, bir kuşaktan ötekine ancak dil yolu ile geçirilebildiği için, dil aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır.

Görülüyor ki, dil ile sosyal yapı ve o sosyal yapıyı şekillendiren kültür arasında ayrılmaz bir bağ vardır.

KISACASI, BİR MİLLETİN KÜLTÜRÜ ONUN DİLİNDE YAŞAMAKTADIR. DİL,SOSYAL YAPININ VE KÜLTÜRÜN AYNASIDIR MİLLİ KÜLTÜRÜN TEMEL DİREKLERİNDEN BİRİDİR.
Cevap : Türk kültürünün yetiştirdiği insan tipi mükemmeldir. Bu tip,hangi kademede olursa olsun, insani meziyetler ve faziletlerle doludur

Attila’dan Kül Tigin’e Alp Arslan’dan Atatürk’e, Barbaros’tan Mimar Sinan’a, Yusuf Has Hacib’den Uluğ Bey’e, Yunus Emre’den Fuzûli’ye, Evliya Çelebi’den Gaspıralı İsmail’e Ziya Gökalp’den, Ali Şir Nevai’ye sayısız yüksek insan tipleri Türk kültürünün sinesinden çıkmıştır.
YALNIZ MEHMETÇİK TİPİ TÜRK İNSANININ NE MÜSTESNA BİR VARLIK OLDUĞUNU GÖSTERMEYE KAFİDİR.
Türk kültürü üstün bir cemiyet şekli ortaya koymuştur. İnsan cemiyetlerinin en yüksek faaliyetleri devlet kurmaktır.